Friday, 17 June 2016

HADIS PALSU KELEBIHAN RAMADAN


Maksud hadis: "Bulan Ramadan awalnya rahmah, tengah-tengahnya keampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka." Hadis itu dibacakan dan disebarkan bertujuan menggalakkan agar umat Islam tekun beribadat untuk mendapat ketiga-tiga kategori disebut itu. Adakah itu hadis atau kata-kata Rasulullah? Mungkinkah hadis itu palsu atau lemah?

Seorang pakar atau ahli hadis Prof. Ali Mustafa Ya'qub dari Indonesia menjelaskan hadis itu memang bermasalah dari segi periwayatannya.

Hadis ini diriwayatkan dalam dua sanad, malangnya kedua-dua sanad itu dilihat tidak menepati kaedah ilmu hadis untuk diterima sebagai hadis sahih atau dapat diterima.

Maksud: Bulan Ramadhan, awalnya rahmah, tengah-tengahnya maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka.

Hadis ini diriwayatkan Al-'Uqaili dalam kitab khusus tentang hadis daif yang berjudul Adh-Dhu'afa'. Juga diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhu Baghdad. Serta diriwayatkan Ibnu Adiy, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir.

Imam As-Suyuthi mengatakan bahwa hadis ini daif  (lemah periwayatannya) dan Syeikh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini statusnya munkar.

Jadi sebenarnya antara keduanya tidak terjadi pertentangan. Hadis munkar sebenarnya termasuk ke dalam jajaran hadis daif juga. Sebagai hadis munkar, dia menempati urutan ketiga setelah hadis matruk (semi palsu) dan maudhu' (palsu).

Sanadnya adalah dari Sallam bin Sawwar, dari Maslamah bin Shalt, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW

Dari rangkaian para perawi di atas, perawi yang pertama dan kedua bermasalah, iaitu Sallam bin Sawwar dan Maslamah bin Shalt.

Sallam bin Sawwar disebut oleh Ibnu Ady, seorang pengkritik hadis, sebagai munkarul hadis. Sedangkan oleh Imam Ibnu Hibban, dikatakan bahwa hadisnya tidak boleh dijadikan  hujjah  (pegangan), kecuali bila ada rawi lain yang meriwayatkan hadisnya. Perkataan Ibnu Hibban ini boleh disemak dalam kitab Al-Majruhin.

Sedangkan Maslamah bin Shalt adalah seorang yang matruk, sebagaimana komentar Abu Hatim. Secara etimologis, matruk bererti ditinggalkan. Sedangkan menurut terminologi hadis, hadis  matruk adalah hadis yang dalam sanadnya ada rawi yang pendusta. Dan hadits matruk adalah 'adik' dari hadits maudhu' (palsu).

Bezanya, kalau hadis maudhu' itu perawinya adalah seorang pendusta, sedangkan hadis matruk itu perawinya sehari-hari sering berdusta. Kira-kira hadis matruk itu boleh dibilang semi maudhu'.

Maka hadis ini dikategorikan:
Pertama, kategori hadis munkar kerana adanya Sallam bin Sawwar.
Kedua adalah hadis matruk kerana adanya Maslamah bin Shalt.

Dengan kata lain, hadis tersebut adalah kurang kuat dan elok tidak dijadikan bahan ceramah, atau jika ingin pun, diletakkan di hujung-hujung dan disebut jelas ia adalah hadis yang diragui. 

Memang benar, terdapat hadis lain seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah dalam kitab sahihnya, tetapi beliau sendiri meraguiinya apabila menyebut di awal bab itu,
Ertinya : "Jika sahih khabar ini" ( Rujuk ibn Khuzaymah)

Imam Ibn Hajar al-Hathami memberi komentar setelah membawakan hadis panjang lebar yang mengandungi maksud petikan hadis pendek tadi, berkata :-
Ertinya : "tentang sanadnya, terdapat mereka yang mensohihkannya, dan mengganggapnya hasan seperti Imam Tirmidzi, tetapi ia dianggap lemah orang ulama selain mereka, Ibn khuzaymah menyebutnya dalam kitab sohihnya tetapi diakhiri dengan katanya : sekiranya sohih" ( Az-Zawajir, Ibn Hajar Al-haithami, 1/384 ) 

Persoalannya, mengapa hadis popular dan banyak digunakan dalam ceramah mahupun penulisan? Sebenarnya hadis ini memang terdapat dalam agak banyak kitab-kitab Arab silam sama ada Fiqh dan hadis tanpa dijelaskan kedudukan dan taraf hadis berkenaan. Ia terus diguna dan menjadi rujukan. 

No comments:

Post a Comment