Friday, 17 June 2016

HADIS PALSU KELEBIHAN RAMADAN

Pada bulan Ramadan, biasanya kita akan mendengar penceramah di masjid, radio dan televisyen membaca maksud hadis yang berbunyi "Bulan Ramadan awalnya rahmah, tengah-tengahnya keampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka."

Selain itu, rencana di akhbar, majalah dan kini di media sosial akan tersebar maksud hadis tersebut.  Ia bertujuan untuk menggalakkan agar umat Islam tekun beribadat pada bulan Ramadan agar mendapat ketiga-tiga kategorikan yang disebut itu. 

Persoalannya, benarkah hadis itu wujud dan dari kata-kata Rasulullah? Ungkapan itu telah terkenal dan cukup popular di Malaysia.  Mungkinkah hadis itu palsu atau lemah?

Perkara ini dibincangkan di kalangan para ulama hadis.  Seorang pakar atau ahli hadis Prof. Ali Mustafa Ya'qub dari Indonesia menjelaskan hadis itu memang bermasalah dari segi periwayatannya. Hadis ini diriwayatkan dalam dua sanad, malangnya kedua-dua sanad itu juga dilihat tidak menepati kaedah ilmu hadis untuk diterima sebagai hadis yang sahih atau dapat diterima.

Maksud: Bulan Ramadhan, awalnya rahmah, tengah-tengahnya maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka.

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-'Uqaili dalam kitab khusus tentang hadis daif yang berjudul Adh-Dhu'afa'. Juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikhu Baghdad. Serta diriwayatkan juga oleh Ibnu Adiy, Ad-Dailami, dan Ibnu Asakir.

Mereka Yang Mendaifkan
Adapun para muhaddits yang mempermasalahkan riwayat ini antara lain:
1. Imam As-Suyuthi
Beliau mengatakan bahwa hadis ini daif (lemah periwayatannya).
2. Syeikh Al-Albani
Beliau mengatakan bahwa riwayat ini statusnya munkar. Jadi sebenarnya antara keduanya tidak terjadi pertentangan. Hadis munkar sebebarnya termasuk ke dalam jajaran hadis daif juga. Sebagai hadis munkar, dia menempati urutan ketiga setelah hadis matruk (semi palsu) dan maudhu' (palsu).

Sementara sanadnya adalah:
1. Sallam bin Sawwar
2. dari Maslamah bin Shalt
3. dari Az-Zuhri
4. dari Abu Salamah
5. dari Abu Hurairah
6. dari nabi SAW
Dari rangkaian para perawi di atas, perawi yang pertama dan kedua bermasalah. Yaitu Sallam bin Sawwar dan Maslamah bin Shalt.
Sallam bin Sawwar disebut oleh Ibnu Ady, seorang kritikus hadis, sebagai munkarul hadis. Sedangkan oleh Imam Ibnu Hibban, dikatakan bahwa hadisnya tidak boleh dijadikan hujjah (pegangan), kecuali bila ada rawi lain yang meriwayatkan hadisnya. Perkataan Ibnu Hibban ini boleh disemak dalam kitab Al-Majruhin.
Sedangkan Maslamah bin Shalt adalah seorang yang matruk, sebagaimana komentar Abu Hatim. Secara etimologis, matruk bererti ditinggalkan. Sedangkan menurut terminologi hadis, hadis matruk adalah hadis yangdalam sanadnya ada rawi yang pendusta. Dan hadits matruk adalah 'adik' dari hadits maudhu' (palsu).

Bezanya, kalau hadis maudhu' itu perawinya adalah seorang pendusta, sedangkan hadis matruk itu perawinya sehari-hari sering berdusta. Kira-kira hadis matruk itu boleh dibilang semi maudhu'.

Maka hadis ini dikategorikan:
Pertama, kategori hadis munkar kerana adanya Sallam bin Sawwar.
Kedua adalah hadis matruk kerana adanya Maslamah bin Shalt.

Dengan kata lain, hadis tersebut adalah kurang kuat dan elok tidak dijadikan bahan ceramah, atau jika ingin pun, diletakkan di hujung-hujung dan disebut jelas ia adalah hadis yang diragui. 

Memang benar, terdapat hadis lain seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaymah dalam kitab sohihnya, tetapi beliau sendiri meraguiinya apabila menyebut di awal bab itu,
 إن صح الخبر 
Ertinya : "Jika sohih khabar ini" ( Rujuk ibn Khuzaymah)
Imam Ibn Hajar al-Hathami memberi komentar setelah membawakan hadis panjang lebar yang mengandungi maksud petikan hadis pendek tadi, berkata :-
وفي سنده من صحح وحسن له الترمذي لكن ضعفه غيره ومن ثم ذكره ابن خزيمة في صحيحه وعقبه بقوله إن صح
Ertinya : "tentang sanadnya, terdapat mereka yang mensohihkannya, dan mengganggapnya hasan seperti Imam Tirmidzi, tetapi ia dianggap lemah orang ulama selain mereka, Ibn khuzaymah menyebutnya dalam kitab sohihnya tetapi diakhiri dengan katanya  : sekiranya sohih" ( Az-Zawajir, Ibn Hajar Al-haithami, 1/384 ) 

Persoalannya, mengapa hadis popular dan banyak digunakan dalam ceramah mahupun penulisan? Sebenarnya hadis ini memang terdapat dalam agak banyak kitab-kitab Arab silam sama ada Fiqh dan hadis tanpa dijelaskan kedudukan dan taraf kekuatannya, antaranya seperti berikut :-
1) I'anah at-Tolibin, 2/255;
2) Tabyin al-haqaiq, 1/179;
3) Syarah Faidhul Qadir, 1/469 ;
4) Targhib wa at-tarhib, 2/58

Rujukan: http://zaharuddin.net/fiqh-ibadah/601-status-hadis-ramadhan--keampunan-rahmat-a-bebas-neraka-kemaskini.htmlNo comments:

Post a Comment