Friday, 20 January 2017

CIRI NEGARA ISLAMMendaulatkan Islam.

Istilah mendaulatkan Islam ialah urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum Islam sepertimana terkandung di dalam al-Quran, al-Sunah, kias dan sumber hukum lain yang diterima dalam Islam. 

Perlaksanaan hukum Islam penting kerana satu perintah daripada Allah SWT sepertimana firman dalam surah al-Nisa, ayat 105 yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkan kepdamu (wahai Muhammad) kitab (al-Quran dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tujukkan kepdamu (melalui wahyu-Nya); dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat.”

Hukum Islam sebenarnya bukan hanya dalam bentuk hukum semata-mata, tetapi merangkumi semua aspek perlaksaan seperti cara pemerintahan, urusan muamalat, munakahat, ekomomi, politik dan sebagainya berkaitan kehidupan manusia bermasyarakat dan melaksanakan tugas sebagai khalifah.  

Perlaksanaan hukum dalam melaksanakan hukum atas kesalahan seperti yang ditetapkan Islam termaktub dalam bentuk hudud, qisas, diyat dan takzir berdasarkan bentuk-bentuk kesalahan dan cara pembuktian serta perlaksanaan. Contohnya, perlaksanaan hudud dipindahkan kepada takzir sekiranya tidak memenuhi syarat ditetapkan seperti saksi dan hal-hal lain yang berkaitan.

Manusia perlu mematuhi peraturan ditetapkan Allah SWT sesuai dengan kedudukan sebagai hamba-Nya yang tidak dibeza-bezakan dari segi jantina, warna kulit, kaum dan taraf kehidupan.  Sesungguhnya semua manusia dipandang sama di sisi Allah SWT melainkan yang membezakan ialah tahap ketakwaan. 

Sesungguhnya manusia tidak mampu untuk melakukan tugas sebagai khalifah sekiranya tidak ada panduan diberikan oleh Allah SWT dan panduan daripada Rasulullah SAW.  Maka itu, adalah perlu bagi pemimpin dan rakyat di negara Islam mendaulatkan hukum Islam. 

Tidak ertinya digelarkan sebagai negara Islam sedangkan ia ditadbir dan kehidupan rakyatnya tidak mencerminkan ciri-ciri Islam.

Imam al-Mawardi menuturkan sebuah riwayat dari Nabi SAW bahwa baginda pernah bersabda, “Semua hal yang ada di dalam Darul Islam menjadi terlarang (terpelihara), sedangkan semua hal yang ada di dalam dâr asy-syirk telah dihalalkan.”

Maksudnya, semua orang yang hidup di dalam negara Islam, harta dan darahnya terpelihara. Harta penduduk negara Islam tidak boleh dirampas, darahnya juga tidak boleh ditumpahkan tanpa ada alasan yang syarie.  Sebaliknya, penduduk negara kufur, maka harta dan darahnya tidak terpelihara, kecuali ada alasan syarie yang mewajibkan kaum muslim melindungi harta dan darahnya.

Di Malaysia hari ini kedudukan Islam melalui perlaksanaan syariatnya terjamin melalui peruntukan Perlembagaan Negara dalam Perkara 3 yang menyebut bahawa agama Islam adalah agama Persekutuan yang memberi banyak kelebihan dalam perlaksanaan sisterm pemerintahan negara.

Rakyat Yang Mendokongnya.

Penduduk yang tinggal di sesebuah kawasan yang diiktiraf sebagai negara dipanggil sebagai rakyat.  Mereka hidup dalam rasa keterjawaban dan mencintai negara serta tertakluk kepada satu sistem kehidupan yang sama baik dari segi hak dan terikat kepada undang-undang yang sama tanpa membezakan kedudukan, kekayaan, warna kulit dan faktor lain yang dilihat sering dijadikan neraca pengukur di antara manusia. 

Dalam sebuah negara Islam rakyat dikategorikan kepada dua iaitu golangan muslim dan bukan muslim (kafir zimmi) yang taat kepada pemerintah Islam.  Kedua-dua golongan rakyat mendapat layanan yang sama, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan kedudukan seorang Islam. 

Kedudukan golongan muslim dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan hara dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoolngan (kepada orang-orang Muhajirin) mereka itu satu sama lain lindung melindungi.  Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajipan sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah.  Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara (menentang musuh untuk membela) agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Melihat akan apa yang kamu lakukan.” (Surah al-Anfal: 72).

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana bentuk hubungan sesama Islam dalam sebuah negara dan hubungan dengan bukan Islam yang berada di negara lain.  Muslim di dalam sebuah negara saling menolong antara satu sama lain dalam urusan kenegaraan dan keselamatan serta kepentingan bersama.  Manakala dengan muslim di negara lain hanya terikat kepada pertolongan jika hak mereka dalam soal agama diganggu.

Manakala kedudukan penduduk bukan Islam tetap terjamin dan terpelihara hidup di dalam negara Islam.  Mereka mengaku untuk taat setia dan patuh kepada pemimpin negara Islam yang didiami tanpa mengira tempat di mana dia dilahirkan.  Bagi warganegara bukan Islam, mereka diberi jaminan perlindungan dan keselamatan di atas diri, harta, kebudayaan, kepercayaan dan kehormatan diri sebagaimana warganegara beragama Islam.

Dalam hal ini, menurut Ibn Taimiyah, seorang pemerintah muslim mestinya tidak mengikatkan diri secara kaku pada suatu tafsiran Al-Quran tertentu, terutama dalam berbagai persoalan yang sifatnya kontroversi. Suatu pemikiran yang baik dapat diterima biarpun tidak selaras dengan empat mazhab hukum Islam. Ibn Taimiyah telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang sebahagiannya tidak menepati dengan salah satu dari mazhab-mazhab tersebut.

Kebebasan berpendapat itu dimaksudkan untuk menyanggah padangan bahwa ulama “pemerintah” adalah para penentu keputusan terakhir dalam berbagai masalah sekaligus ditujukan untuk membendung kecenderungan untuk memonopoli proses pengambilan keputusan.  Berdasarkan dalil ini pula Ibn Taimiyah tidak cenderung menerima keperluan jawatankuasa atau badan penentu undang-undang dan pemilihan pemimpin seperti yang berlaku pada amalan khilafah tradisional.

Setiap rakyat tanpa mengira agama perlu bersedia mempertahankan negara dalam semua keadaan, melakukan sesuatu yang menyumbang kepada kesejahateraan, keharmonian dan kekayaan negara. 

Dengan kata lain, semua rakyat perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk kebaikan bersama tanpa mengira agama. Atas dasar itu, orang bukan Islam tidak perlu ragu-ragu untuk memberi kesetiaan kepada pemimpin Islam sepertimana jika mereka tinggal di negara bukan Islam lain.

Sesungguhnya, di negara kita jelas meletakkan hak kebebasan kepada rakyat bukan Islam untuk melaksanakan amalan atau kepercayaan masing-masing sepertimana dinyatakan dalam Perkara 11. Fasal 3 Perkara 11 memperuntukkan tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri; menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat; dan memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang.  Dengan kata lain, negara Islam tidak boleh membezakan kedudukan dan hak rakyatnya dan ini terbukti dalam sistem pemerintahan Islam di Malaysia.

Kerajaan Berdasarkan Kepada Syura.

Kerajaan sebuah negara Islam bukan berbentuk warisan atau dimiliki oleh golongan tertentu saja.  Setiap rakyat berpeluang menjadi pemimpin berdasarkan kepada kebolehan dan kelayakan untuk menjadi pemimpin.  Pemimpin perlu dipilih secara sistem syura atau pemilihan secara terbuka yang diadakan di kalangan orang Islam. 

Sistem syura bukan saja ketika pemilihan pemimpin, tetapi berlanjutan dalam segala urusan pentadbiran lain.  Ini kerana tugas sebagai pemimpin bukan mudah, melainkan ia menjadi tanggungjawab bersama yang perlu dipikul untuk kebaikan semua rakyat.  Syura bererti bermesyuarat atau perbincangan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai persetujuan. 

Perintah agar bermesyuarat dalam urusan pentadbiran negara dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu.  Kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah.” (Ali Imran: 159).

Keperluan mesyuarat untuk mendapat keputusan bersama diamalkan oleh Rasulullah SAW walaupun beginda mempunyai kebolehan tertentu dalam membuat keputusan kerana dibimbing secara langsung dari Allah SWT.  Jelas sekali sunah itu memberi banyak kebaikan dan mempamerkan bahawa tindakan bermesyuarat membawa kepada hasil yang baik.

Dalam pentadbiran negara yang besar dan didiami banyak rakyat, kaedah syura seperti sistem demokrasi yang diamalkan oleh Malaysia memperlihakan bagaimana setiap kawasan parlimen diwakili oleh seorang ahli parlimen yang akan membawa permasalahan rakyat di kawasan diwakilinya dan menyatakan sesuatu untuk kepentingan bersama.

Sesungguhnya, urusan kehidupan bernegara wajib dijalankan secara syura bagi memastikan perjalanan pemerintahan berjalan lancar.  Ibn Arabi berkata: “Mesyuarat adalah merupakan salah satu daripada usul agama dan juga sunah yang diamanahkan oleh Allah SWT.  Ianya adalah satu kewajipan ke atas seluruh umat Islam semenjak zaman Nabi SAW dan seterusnya.”

Ketegasan perintah agar sistem syura diamalkan dijelaskan juga dalam surah al-Syura, ayat 38 yang bermaksud: “Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka.”

Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan mengenai perlantikan Jemaah Menteri yang secara jelas membuktikan bahawa kerajaan Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan kepada mesyuarat atau syura seperti dihendaki Islam.

Kerajaan Berbentuk Khalifah.

Satu lagi ciri negara Islam ialah pemilihan pemimpin tertinggi negara perlu menepati ciri-ciri atau syarat ditetapkan oleh syarak.  Jawatan itu penting bagi memastikan perlaksanaan undang-undang dapat dilaksanakan. 

Umumnya, jawatan pemimpin dilakukan secara syura melalui keputusan bersama mereka yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan pemilihan atau pemilihan terbuka di mana setiap rakyat berhak memilih pemimpin. 

Pemilihan pemimpin perlu dilakukan dengan teliti berdasarkan syarat yang ketat bagi memastikan pemimpin itu benar-benar layak melaksanakan tugas yang diamanahkan.  Sesungguhnya, jawatan pemimpin bukan untuk dimegah atau kepentingan diri, sebaliknya satu jawatan yang maha besar untuk dilaksanakan.

Sebab itu, Khalifah Umar Abdul Aziz ketika dilatik menjadi khalifah pada awalnya menolak jawatan itu.  Beliau hanya menerima setelah dipujuk dan menyatakan syarat penerimaan jawatan itu. 

Kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan penentu utama bagi kedaulatan negara yang di bawah pemerintahnnya. Dengan kata lain, pemerintah tidak layak mengaku dirinya memiliki kuasa pemerintahan, sedangkan pada masa sama beliau dan kabinetnya gagal menguatkuasakan pemerintahan seperti yang sepatutnya. 

Pemimpin mestilah mampu bertindak untuk kepentingan rakyat dan mengikut kehendak rakyat, bukannya berdasarkan kepada kehendak pihak luas atau kuasa asing.  Jika sedemikian, pemimpin itu hanya layak dipanggil boneka yang menjalankan arahan yang dikeluarkan oleh pihak lain.

Mari kita renaungkan apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna: “Negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syariat Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, mengamalkan prinsip prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia.

Negara Islam berbentuk khilafah. Khilafah adalah kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khilafah Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di negara-negara Islam.”

No comments:

Post a Comment