Sunday, 15 January 2017

RUKUN CARA AKAD JUAL BELI


RUKUN-RUKUN AKAD  

Perkataan ’akad’ boleh diterjemahkan sebagai membawa maksud kontrak.  Dalam istilah fiqh pula, akad memberi maksud: "ikatan yang terhasil daripada dua ungkapan atau apa saja yang mengambil tempatnya sebagai bahasa isyarat dan penulisan oleh dua pihak yang berlainan yang boleh melahirkan hukum syarak tertentu".

Seperti ibadat lain, akad juga ada rukun.  Pada pandangan Hanafi, rukun akad satu saja iaitu ijab dan qabul.  Sedangkan jamhur faquha menyatakan rukun akad ada tiga.  Tiga rukun itu ialah ijab dan qabul, pihak yang berakad, serta perlu ada subjek akad.

Ijab dan qabul - Adalah ungkapan atau perkataan menunjukkan persetujuan dua pihak berkontrak.  Bagi Hanafi, ijab merujuk perkataan diucap orang pertama dan qabul oleh orang kedua, tanpa mengira siapa pemilik dan pembeli. Contohnya, jika pembeli mengatakan saya ingin membeli buku ini, maka ucapan itu dianggap ijab.  Manakala ucapan persetujaun penjual buku itu dijadikan sebagai qabul.

Namun, jumhur faquha berpegang kepada siapa pengucapnya.  Pemberi milik, contohnya penjual, ucapannya dianggap sebagai ijab.  Manakala, penerima milik pula dikatakan melakukan qabul.  Jadi, tidak kisah siapa yang memulakan ucapan dalam urusniaga itu. 

Ijab dan qabul tertakluk kepada syarat sah, yakni ia hendaklah menggambarkan secara jelas kehendak sebenar pihak yang melakukan akad.  Maka, kelayakan itu tertakluk bahawa orang melakukan akad itu waras dan memahami apa diungkapkan.  Ini bermaksud, akad orang tidak berakal dan tidak memahami apa yang diungkapkan adalah tidak sah. Budak dan orang tidak waras tidak sah akadnya kerana tergolong tidak mampu memahami apa sebenarnya ingin dilakukan. 

Syarat kedua adalah kandungan qabul mesti selaras dengan kandungan ijab.  Ia membawa maksud apa terkandung dalam ijab adalah juga menjelaskan maksud qabul sama. Contohnya, jika A mengatakan ingin menjual kamera NIKON D300 dengan harga RM4000, maka qabul daripada B juga ada membeli kamera NIKON D300 dengan harga RM4000. Kandungannya dianggap tidak selari jika qabul B ingin membeli kamera CANON EOS 300 dengan harga RM4000. Biarpun harganya sama, tetapi ia melibatkan barang berlainan.  Yakni menunjukkan kandungan qabul tidak selari dengan kandngan ijab.  

Syarat ketiga menetapkan ungkapan qabul hendaklah saling berkaitan dan ada kesinambungan seperti ungkapan ijab, yakni perkara itu berlaku dalam satu majlis, serta kedua-dua pihak saling memahami ungkapan dikeluarkan.

Akad terdapat sighahnya, yakni apa jua cara digunakan untuk melakukan akad itu, sama ada perkataan, perbuatan atau kaedah lain yang difahami.  Penyataan secara langsung amat penting kerana jika ia tidak dizahirkan, maka apa yang terkandung di dalam hati tidak diketahui orang lain.  Jadi, apa yang hanya terdetik di dalam hati tanpa dizahirkan tidak dianggap sebagai satu akad, sama ada ijab mahupun qabul.

Akad sebenarnya menjelaskan mengenai kehendak.  Dalam hal ini, kehendak terdapat dua kategori, yakni kehendak dalaman (batin) dan kehendak luaran (zahir).  Kehendak dalaman adalah apa terdetik di dalam hati ataupun niat.  Apa yang dalaman hendaklah dizahirkan dalam bentuk perkataan atau apa-apa bentuk yang diterima syarak.

Kehendak luaran pula merujuk kepada apa-apa tindakan atau perbuatan yang dizahirkan untuk menyatakan kehendak itu.  Ia sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan dan sebagainya yang diterima syarak.

Subjek akad - rukun kedua ini merujuk kepada sesuatu yang berlaku ke atasnya atau yang menjadi sasaran utama dalam akad berkenaan.  Sesungguhnya subjek akad berbeza sifatnya.  Ia bergantung jenis akad itu, sama ada berbentuk material seperti kereta yang dijadikan subjek jual beli, mahupun manfaatnya saja seperti rumah kedai dalam akad sewaan.  Selain itu, subjet akad boleh juga dalam bentuk khidmat atau tenaga bagi akad wakalah.

Subjek akad perlu memenuhi syarat tertentu.  Pertamanya tidak berlawanan dengan kehendak dan hukum syarak. Contohnya, akad mencuri tidak sah kerana perbuatan itu ditegah syarak. Perkara kedua ialah benda itu ada semasa akad dijalankan.  Pun, syarat ini tidak disepakati. Elemen ketiga pula menetapkan kedua-dua pihak tahu maklumat lengkap tentang subjek akad. Manakala terakhirnya, subjek akad berkenaan boleh diserahkan pada masa dipersetujui. 

Pihak yang berakad - Merujuk kepada mereka yang membuat penawaran pada sebelah pihak dan sebelah pihak lagi ialah penerimaan.  Seperti telah disebut sebelum ini, pihak berakad tertakluk kepada mereka mempunyai kelayakan (al-ahliyyah) saja.

Al-ahliyyah merujuk kepada seseorang yang layak dan boleh melakukan akad pada pandangan syarak.  Ia meliputi kelayakan menerima dan melaksana.  Kelayakan itu pula terbahagi kepada kelayakan sempurna dan tidak sempurna. Ini merujuk kepada peringkat perkembangan hidup dari peringkat janin hingga umur baligh.

Al-ahliyah juga berdepan halangan meliputi halangan semuajadi dan halangan disebabkan manusia. Halangan semulajadi seperti gila, terencat akal, tidur atau sakit yang membawa mati.  Halangan disebabkan manusia pula adalah bodoh, yakni tidak mampu mengurusakan hartanya.  Mabuk juga termasuk dalam disebabkan oleh manusia.

SYARAT JUAL BELI

Islam agama berperaturan.  Ini termasuk dalam soal jual beli.  Terdapat syarat jual beli yang perlu dipatuhi agar menepati syarak.  Jual beli ditakrifkan sebagai "pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal (al-Khin, et al, 2004).

Jual beli termasuk perkara dijelaskan dalam al-Quran. Firman Allah bermaksud: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Surah al-Baqarah, ayat 275).

Tegas di sini, pertukaran harta antara pihak berakad perlu berlaku dalam jual beli untuk tujuan pemilikan. Jika tidak berlaku pertukaran harta, maka tidak dianggap satu jual beli. Harta itu dalam bentuk berbeza dan mempunyai kepentingan berbeza.  Harta itu perlu memenuhi maksud harta berdasarkan syarak.

Pertukaran wang dengan wang, walaupun dalam bentuk dominasi berbeza, contohnya A menyerahkan note RM10 kepada B, dan B membalasnya dengan 10 keping note RM1, ia bukan satu bentuk jual beli.  Ini kerana ia barang yang sama dan melibatkan nilai yang sama. 

Dalam urusniaga melibatkan pertukaran dua barang berbeza jenis, ia dianggapkan pertukaran dua harta kerana mempunyai 'nilai' berbeza dan manfaat juga berbeza.  Sebiji kelapa ditukar dengan sekilo gula boleh dianggap satu jual beli yang sah. Jual beli jenis ini dikenali perniagaan batter, yakni barang ditukar dengan barang.

Syarat lain berkaitan dengan penjual dan pembeli, yang mana kedua-duanya adalah baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik.  Jual beli melibatkan orang gila tidak sah, sama ada sebagai penjual atau pembeli. Perkara ini bagi mengelak berlaku penipuan dalam jual beli yang boleh menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak berakal dan tidak mampu mengurusakan harta itu. Mereka bukan saja mungkin ditipu dari segi harga, bahkan mungkin membeli sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, malah mendatangkan bahaya.

Pihak berkenaan juga bebas melakukan pilihan semasa berakad.  Tidak ada paksaan atau wajib dilakukan.  Jual beli dengan paksaan tidak sah.  Contohnya, jika penjual tidak mahu menjual, maka pembeli tidak boleh memaksanya, walaupun dibayar dengan harga yang lebih mahal. 

Memandangkan pertukaran itu melibatkan dua pihak, makapenjual dan pembeli mestilah orang berlainan.  Mereka mempunyai kepentingan dan kehendak berlainan atas tujuan pertukaran itu. Pembeli ingin memperoleh barang dijual itu, sedangkan penjual ingin mendapat balasan dalam bentuk wang atau sesuatu nilai tukaran yang dipersetujui bersama.

Satu lagi syarat melibatkan penjual dan pembeli yang perlu dipenuhi ialah boleh melihat.  Ini bagi memastikan penjual atau pembeli mengetahui dengan jelas apa yang dijual atau dibeli.  Maka orang buta tidak boleh melakukan urusan jual beli. Ini mengelak daripada berlaku penipuan dan penganiayaan terhadap orang buta.

Syarat jual beli seterusnya ialah adanya ijab dan qabul sebagai syarat sah.  Ijab dan qabul itu mestilah dinyatakan dengan jelas, ada persamaan antara ijab dan qabul dan tiada pemisah.  Perkataan akad itu hendaklah bersifat kekal dan pemilikan mutlak.  Tidak dianggap akad jual beli jika dikatakan pemilikan terhadap barang dijual itu hanya untuk tempoh tertentu atau hanya untuk kegunaan tertentu sahaja. Contoh, sebuah kereta yang dijual kepada pembeli hanya untuk sehari adalah tidak sah.  Ia lebih memenuhi kaedah sewaan.  

Syarat lain dalam jual beli adalah berkaitan dengan barang jualan itu.  Barang yang hendak dijual beli mesti wujud. Tanpa kewujudan barang jualan, maka tidak mungkin berlaku jual beli.  Jadi tidak sah jual beli bagi buah-buahan di pokok yang baru berbunga, kerana buahnya belum wujud dan belum boleh digunakan.

Syarat lain ialah barang itu boleh diserahkan dan diketahui tentangnya oleh pihak berakad.  Contohnya, jika urusniaga itu melibatkan kereta, maka sepenjual dan pembeli mengetahui apa itu kereta, kegunaannya serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan sebuah kereta.

Barang itu ada nilai dan manfaat kepada pembeli.  Nasi basi tidak sah untuk dijual beli kerana ia tidak boleh dimakan dan tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada pembeli. Tetapi, jika pembeli membeli nasi basi itu atas tujuan untuk dijadikan makanan kepada haiwan ternakannya, maka wujud manfaat di situ, dan jual beli itu sah.

Syarat barang terakhir adalah ia berada di bawah kuasa penjual. Di bawah kuasa pembeli bermakan dia boleh menentukan apa boleh dilakukan terhadap barang itu. Kereta yang masih dalam sewa beli tidak boleh dijual, kerana kuasa atau hak terhadap kereta itu masih di bawah institusi kewangan, walaupun pada daftar pemilikan dinyatakan atas nama seseorang.       

KESIMPULAN

Aktiviti perniagaan membentuk hubungan paling penting sesama manusia.  Tidak ada hari tanpa wujud perniagaan. Perniagaan wujud sejak manusia hidup secara bermasyarakat.  Ini kerana keperluan manusia berbeza-beza atau banyak, sedangkan kemampuan menghasil sendiri amat terhad.  Petani menghasilkan hasil pertanian memelukan ikan yang ditangkap oleh nelayan, sedangkan nelayan pula ingin hasil pertanian.  Maka, mereka boleh melakukan pertukaran barang.

Apabila wujud sistem matawang, maka pertukaran itu dilakukan menggunakan matawang.  Ia memudahkan urusan jual beli dan mempelbagaikan hasil barang yang boleh diniagakan.

Memandangkan betapa penting aktiviti perniagaan, maka terdapat lebih 500 buah hadis daripada Rasulullah SAW membincangkan atau memperkatakan mengenai perniagaan.  Dalam al-Quran juga tidak terkuali menyebut mengenai perniagaan agar ia berlaku secara adil dan mengelak berlaku penindasan.

Justeru, perkara penting ini perlu diperhalusi secara jelas agar tidak berlaku kecelakuan atau menimbulkan suasana tidak baik dalam urusan jual beli.  Sesungguhnya, Islam tidak memisahkan kehidupan seharian dengan panduan agama. 

Apabila ada sesuatu amalan baru dalam urusan kehidupan seharian, termasuk berkaitan jual beli, maka para faquha akan mengkajinya agar tidak bertentangan dengan syarak. Maka, satu garis panduan dibuat agar dipatuhi penganut Islam.  Begitulah dalam urusan jualan atas talian yang semakin berkembang sekarang.  Umat Islam tidak seharusnya hanya menjadi pengguna, tetapi perlu juga mengambil kesempatan menjadi penjual melalui atas talian yang menjanjikan pulangan yang lumayan dan mudah. 

Agama bukan sekadar dalam urusan ibadat khusus semata-mata.  Bahkan urusan di luar ibadat khusus lebih besar kesannya dalam kehidupan seharian.  Sebab itu, dalam urusan jual beli perlu mematuhi rukun, syarat dan perkara lain yang membezakan antara Islam dan bukan Islam. Peraturan itu bukan menyusahkan atau menghalang kebebasan, tetapi satu pemangkin menjadikan jual beli lebih tersusun, selamat dan menjaga kepentingan pihak-pihak terlibat. 
           

No comments:

Post a Comment