Friday, 20 January 2017

CONTOH SURAT PENJANJIAN KONTRAK SEWA

Contoh dokumen atau surat perjanjian kontrak sewa bangunan, rumah, kedai dan gudang. Setiap kali berlaku urusan sewa bangunan atau sewa rumah, banyak pihak menghadapi masalah untuk menyediakan surat perjanjian atau dokumen perjanjian. 

Jika pergi kepada syarikat guaman atau bertemu peguam untuk membantu menyediakannya, mungkin kena bayaran khidmat beberapa ratus ringgit. Jika tidak bernasib baik mungkin melibat kos lebih tinggi hingga RM1,000. 

Sebab itu, banyak pihak yang tidak menyediakan surat perjanjian sewa rumah, sewa bangunan, sewa kedai, sewa gudang atau sebagainya. Mereka hanya berjanji secara lisan sahaja.  

Dari segi undang-udang, janji lisan juga satu perjanjian. Tetapi, jika timbul masalah pelanggaran kandungan perjanjian, maka tidak ada pembuktian secara bertulis atau hitam putih mengenainya. Lainlah jika perjanjian itu ada saksi. Itupun masih tidak dianggap bukti kukuh, tambah-tambah jika kewibawan saksi diragui. 

Sedangkan sebenarnya, untuk menyediakan surat perjanjian bukan sukar. Ia boleh ringkas sekadar satu muka atau dua muka surat saja. Paling penting, nama pihak yang terlibat dicatatkan, sewaan dan beberapa perkara penting yang ingin dipersetujui. Perlu juga ada saksi. Kemudian, untuk mengukuhkan 'ikatan' itu, surat itu disahkan atau ditandatangi berserta cap oleh majisterit atau pesuruhjaya sumpah.  

Surat perjanjian sewa atau penyewaan merupakan surat yang berisi persetujuan yang mengikat antara dua pihak atau lebih. Dengan surat perjanjian itu kedua belah pihak harus menepati janji yang telah disepakati. 

Bila ada satu pihak yang mengingkari janji atu pihak lainnya berhak menuntut agar pematuhan dilakukan atau satu tuntutan gantirugi yang sewajarnya boleh dipohon terhadap pihak yang ingkar.

Tidak ada bentuk surat atau bahasa tertentu yang ditetapkan. Bagaimanapun, antara yang perlu diberi perhatian dalam menyediakan surat perjanjian sewaan itu ialah:

- Isi saling disepakati pihak yang terkait.

- Isi tidak bersifat menekan pihak lain.

- Isi tidak menimbulkan rasa tidak puas hati berbagai pihak.

- Isinya di buat atas dasar persetujuan bersama.

- Bentuknya benar sesuai perkara yang berkaitan.
- Menggunakan bahasa yang saling difahami oleh pihat yang terbabit.

- Ada pihak yang bertindak sebagai saksi.

Sebenarnya, surat perjanjian, tidak kira apa jenis perjanjian seperti jual beli rumah, sewa beli kenderaan, jual beli tanah, menyerah kontrek, pengambilan tanggungjawab atau tugas, pinjaman wang dan sebagainya adalah lebih kurang sama.


Yang penting ialah penyataan isu kandungan perjanjian yang dipersetujui atau ditetapkan.  Jadi, tidak seharusnya menjadi satu kesukaran untuk menyediakan surat perjanjian yang berkaitan.


Banyak orang menyangka, surat perjanjian sukar disediakan disebabkan perlu menggunakan 'ayat undang-undang' dan terlalu 'teknikal' untuk ia menjadi sah di sisi undang-undang.


Sedangkan hakikatnya, apa saja tulisan yang difahami oleh kedua-dua pihak dan dipersetujuai bahawa ia satu perjanjian yang mengingkat mereka dalam perkara yang dipersetujuai, maka ia dianggap sebagai satu surat perjanjian.  


Surat perjanjian yang sudah lengkap itu hendak dibawa ke Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk di'mati' setem.
 
Di sini diserta satu contoh perjanjian sewaan bangunan.  Anda boleh mengubahnya mengikut mana yang sesuai.  PERJANJIAN SEWAAN PREMIS
LOT 2014711 SULTAN YAHYA PETRA
15200 KOTA BHARU KELANTAN


 DI ANTARA

BIDAH BIN HITAM  
(000000-03-5463)

DENGAN

WALIMAN BIN WALIMON  
(000000-03-5187)


PERJANJIAN SEWAAN
(UNTUK PREMIS PEJABAT DAN PERNIAGAAN)

PERJANJIAN INI DIBUAT PADA DI ANTARA PEMILIK bangunan (yang seterusnya akan dirujuk sebagai PEMILIK) dengan WALIMAN BIN WALIMON  
(yang seterusnya akan dirujuk sebagai PENYEWA).

BAHAWASANYA PEMILIK BERSETUJU menyewakan PREMIS beralamat
LOT 2014711, Jalan Sultan Yahya Petra kepada PENYEWA seperti nama di atas untuk selama 3 tahun mulai 01/12/2014 hingga 31/10/2015.  Persetujuan ini tertakluk kepada peruntukan syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian berikut ini:-


1. PENYEWA DENGAN INI BERSETUJU DENGAN PEMILIK tentang semua perkara yang berikut ini:-

(a) membayar wang cagaran kepada PEMILIK sebanyak RM6,000.  Ini adalah wang cagaran termasuk dengan cagaran air dan elektrik sebanyak RM1,000 dan dua (2) bulan sewa iaitu 2xRM2,500.

(b) sewaktu hendak meninggalkan PREMIS, sekiranya wang cagaran ini tidak mencukupi menjelaskan lain-lain wang yang terhutang dan kena dibayar, maka PENYEWA bertanggungjawab untuk menyelesaikannya sebelum meninggalkan PREMIS ini.

(c) membayar kepada pemilik sewa sebanyak RM2,500 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RIBU LIMA RATUS SAJA) pada setiap bulan selama perjanjian ini berkuatkuasa sama ada dengan bank in ataupun wang tunai.  Sewaan ini berkuatkuasa pada 01hb setiap bulan dan hendaklah dibayar selewat-lewatnya pada 07hb setiap bulan tanpa tuntutan bil, hanya memadai dengan perjanjian ini.

(d) menggunakan PREMIS tersebut bagi menjalankan perniagaan yang berdaftar saja.

(e) membenarkan PEMILIK memberi kuasa segera bertulis kepada wakilnya pada sebahagian masa yang munasabah iaitu dengan memberi notis selama satu bulan awal dengan tujuan untuk memeriksa keadaan PREMIS ataupun pembaikan sebarang kerosakan.

(f) sekiranya terdapat sebarang kerosakan, PEMILIK akan menyampaikan notis bertulis kepada PENYEWA dengan menyatakan apa-apa pembaikan yang perlu dibuat dan meminta PENYEWA menyempurnakan hanya pada kerosakan yang disebabkan oleh PENYEWA.  Jika dalam masa 30 hari selepas penyampaian notis itu PENYEWA tidak mengambil tindakan untuk menyempurnakan pembaikan yang perlu maka PEMILIK akan melakukan pembaikan yang perlu.  Segala kos yang timbul akibat pembaikan ini akan ditanggung oleh PENYEWA dan tindakan boleh diambil untuk menuntut kos ini.

(g) memberikan notis kepada PEMILIK sekiranya terdapat sebarang kerosakan struktur asal PREMIS.

(h) membayar semua bil penggunaan air dan elektrik serta telefon jika ada.

(i) mematuhi segala peraturan dan keperluan BOMBA setiap masa.

(j) memastikan PREMIS sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat.


2. SELANJUTNYA ADALAH JUGA DIPERSETUJUI BAHAWA PENYEWA

(a) dengan ini dibenarkan untuk menyewakan sebahagian daripada PREMIS.

(b) hendaklah mengendalikan PREMIS secara tersendiri tertakluk kepada syarat yang terkandung di dalam lesen dan perjanjian ini.

(c) hendaklah memberitahu PEMILIK secara bertulis sebab-sebab perniagan tidak dijalankan ataupun PREMIS hendak dikembalikan sebelum tamat tempoh.  Sekiranya PENYEWA gagal memberitahu PEMILIK, bayaran sewa tetap akan dikenakan kepada PENYEWA.
(d) hanya dibenarkan membuat sebarang pengubahsuaian di dalam PREMIS saja.

(e) tidak boleh melakukan atau membenarkan dilakukan di PREMIS sebarang kelakuan atau perbuatan yang melanggar sebarang undang-undang bertulis, peraturan-peraturan, undang-undang kecil atau perintah-perintah yang dikuatkuasakan oleh PEMILIK atau kerajaan atau lain-lain pihak berkuasa berkenaan.

(f) hendaklah menaggung rugi PEMILIK tentang segala denda atau kerugian tentang kos berkaitan dengan tuntutan, perbicaraan atau permintaan terhadap sebarang tindakan yang tertanggung akibat pebuatan PENYEWA atau pekerjanya dalam pelanggaran syarat-syarat perjanjian ini dan hendaklah menanggung rugi PEMILIK terhadap semua tindakan, perbicaraan dan tuntutan terhadap orang ataupun harta, keluarga, tetamu, pekerja, pelawat semasa berada di dalam PREMIS sepanjang penguatkuasaan perjanjian ini.

(g) hendaklah menyerahkan PREMIS kepada PEMILIK dalam keadaan baik semasa penamatan tempoh penyewaan ataupun penyewaan ditamatkan terlebih awal.

(h) hendaklah keluar secara aman semasa penamatan penyewaan dan PEMILIK mempunyai hak atas PREMIS yang telah dikosongkan.

(i) hendaklah melindungi harta benda milik sendiri, kecederaan atau kematian disebabkan oleh kebakaran yang berlaku di PREMIS dan sentiasa menanggung rugi PEMILIK daripada segala tuntutan yang berbangkit akibat kebakaran yang berlaku di PREMIS.


3. PEMILIK DENGAN INI BERSETUJU DENGAN PENYEWA akan perkara berikut ini:-

(a) PEMILIK akan membayar semua cukai pintu dan cukai sampah.

(b) jika PREMIS ataupun bahagiannya sema ada dalam tempoh sewaan dimusnahkan atau dirosakkan oleh kebakaran sehingga menjadikan tidak sesuai untuk diduduki dan digunakan (kecuali di dalam keadaan bahawa kebakaran disebabkan oleh kesalahan atau kecuaian PENYEWA atau pekerja-pekerjanya) maka sewaan hendaklah digantung sehingga PREMIS tersebut dapat dijadikan sesuai untuk disewakan semula.

(c) PENYEWA akan mengendalikan PREMIS pada masa penguatkuasaan perjanjian ini tanpa apa-apa gangguan dari PEMILIK tertakluk kepada syarat-syarat perjanjian yang terkandung ini.

4. KEDUA-DUA BELAH PIHAK ini bersetuju bahawa

(a) jika semasa tempoh sewaan terdapat sewa yang tertunggak selama 30 hari selepas sewa itu patut dibayar (sama ada dituntut secara rasmi atau tidak) atau sekiranya PENYEWA gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu syarat yang terkandung di dalam perjanjian ini maka adalah sah di sisi undang-undang bagi PEMILIK selepas itu memasuki PREMIS dan tidak menyentuh hak PEMILIK untuk mengambil tindakan mengenai apa-apa pelanggaran syarat-syarat perjanjian oleh PENYEWA yang akibat daripada tindakan ini segala tanggungan terhadap sebarang kos, perbicaraan, tuntutan, permintaan dan perbelanjaan yang mungkin timbul akan ditanggung oleh PENYEWA.

(b) ketika fasa 4(a) dilaksanakan, PEMILIK hendaklah memastikan tidak terjadi sebarang kerosakan atau kehilangan harta benda PENYEWA yang ada di PREMIS.

(c) jika terdapat kemungkinan pelanggaran syarat seperti terkandung di dalam fasa 1(a) - 1(j) dan fasa 2(a) - 2(i), PEMILIK boleh menamatkan perjanjian ini dengan memberi notis tidak kurang dari tujuh (7) hari.

(d) sekiranya PENYEWA diisytiharkan muflis maka PEMILIK boleh menamatkan perjanjian ini.

(e) atas pemintaan bertulis oleh PENYEWA tidak kurang dari dua (2) bulan sebelum tarikh penamatan perjanjian ini, sekiranya pada waktu permohonan tersebut dibuat tiada sebarang pecah perjanjian atau kegagalan untuk mematuhi mana-mana persetujuan yang terkandung di sisi yang dilakukan oleh PENYEWA maka PEMILIK atas budi bicaranya boleh menimbangkan untuk memberi sewaan kepada PENYEWA untuk jangkamasa dua (2) tahun lagi dari tarikh penamatan jangkamasa yang dipersetujui di sini tanpa memperbaharui perjanjian sewa ini dengan sewaan mengikut kadar semasa oleh PEMILIK seperti yang tertakluk dalam semua hal yang lain pada syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalam perjanjian ini.

(f ) PENYEWA boleh menamatkan perjanjian ini dengan memberi dua (2) bulan notis bertulis kepada PEMILIK.

(g) Tiada apa-apa peruntukan di dalam perjanjian ini yang boleh mengecualikan kuasa PEMILIK untuk menamatkan perjanjian ini lebih awal yang pada pendangannya adalah wajar tanpa memberi apa-apa sebab dengan memberi notis tiga (3) bulan bertulis kepada PENYEWA dengan menawarkan pampasan yang sewajarnya.

(h) PEMILIK, pada bila-bila masa selepas tempoh kontrak ini, boleh menaikkan ataupun menurunkan nilai sewaan bulanan PREMIS dengan memberi tiga (3) bulan notis bertulis kepada PENYEWA.  Nilai baru ini hendaklah berkuatkuasa selepas tamat notis yang diberi tamat dan hendaklah dianggap sebagai salah satu syart-syarat perjanjian selepas ini.

(i) masa, bila-bila tersebut dalam perjanjian ini adalah menjadi intipati perjanjian ini.

(j) PENYEWA hendaklah sentiasa memberitahu PEMILIK sebarang pertukaran alamat supaya notis bertulis dan arahan PEMILIK boleh disampaikan. Sekiranya PENYEWA tidak memberitahu PEMILIK akan alamat itu atau apa-apa pertukaran alamatnya notis dan arahan bertulis tersebut untuk hendaklah disifatkan sebagai telah disampaikan kepada PENYEWA jika notis-notis itu dihantar kepadanya dengan pos berdaftar ke alamat yang tersebut dalam perjanjian ini.


ADALAH KAMI DENGAN INI FAHAM DAN SETUJU dengan kandungan perjanjian ini dan dengan ini kami menurunkan tanda tangan masing-masing di hadapan saksi. 

------------------------------                                              
PEMILIK: BIDAH BIN HITAM  
(000000-03-5463)

NO. KP: 000000-03-5463
-------------------------------------
SAKSI:  KARI BIN PETAI
NO KP: 000000-03-5011

-------------------------------
PENYEWA: WALIMAN BIN WALIMON  
NO, KP:  000000-03-5187
--------------------------------------------
SAKSI: TITI BIN TATU
NO. KP: 000000-03-2023


No comments:

Post a Comment