Sunday, 15 January 2017

MATLAMAT HUKUMAN TERHADAP PESALAH

MATLAMAT HUKUMAN DALAM ISLAM

Setiap perkara ditetapkan dalam Islam mempunyai matlamatnya.  Tiada satupun perkara ditetapkan terhadap manusia dianggap sia-sia.  Begitu juga hukuman.  Ia bukan bersifat penyiksaan semata-mata.  

Jika ia bermaksud untuk penyiksaan, sudah pasti hukuman berat tidak perikemanusiaan dikenakan.  Islam mengamalkan kesederhanaan dalam mendepani sesuatu masalah berkaitan umatnya.

Terdapat empat matlamat hukuman dalam Islam iaitu melakukan pencegahan, memberikan ganti rugi, melakukan pemulihan dan tujuan ukhrawi.

Melakukan pencegahan.  Pencegahan adalah kaedah untuk mendidik manusia agar tidak mengulangi perbuatan itu. Mereka yang pernah dikenakan hukuman merasa insaf dan serik melakukan perbuatan itu.  Tentu mereka tidak mahu mengulangi perbuatan salah yang menyebabkan mereka dikenakan hukuman sekali lagi.  Sesungguhnya tidak ada manusia yang suka dihukum.  Jadi, langkah terbaik ialah tidak mengulangi perbuatan itu.

Hukuman ditetapkan juga dapat mencegah mereka yang baru ingin melakukan perbuatan itu.  Mereka tahu, jika melakukan kesalahan itu ada hukuman telah ditetapkan Tambahan, mereka melihat atau mengetahui ada orang lain telah dihukum.   

Pencegahan dilakukan dua kaedah iaitu am dan khas. Pencegahan am adalah menghapus atau menghalang unsur yang boleh mendorong seseorang melakukan jenayah, sama ada dalaman atau luaran.  Unsur dalaman adalah hati atau tabiat manusia agar bencikan maksiat.  Manakala unsur luaran ialah sesuatu yang boleh mencetuskan keinginan untuk melakukan maksiat seperti pergaulan bebas.

Firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab, ayat 59 bermaksud: “Wahai Nabi!  Katakanlah kepada isteri-isteri kamu, puteri-puteri kamu dan kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menutup kepala sehingga menutup dada mereka.  Semoga dengan itu mereka mudah dikenali (bahawa mereka wanita-wanita mulia) supaya tidak akan diganggu (oleh lelaki tidak sopan).”

Ayat itu menjelaskan menutup aurat dapat mengelak wanita daripada diganggu oleh lelaki.  Ini termasuk dalam konsep pencegahan.

Pencegahan khas pula satu bentuk hukuman apabila individu telah melakukan kesalahan seperti dikenakan hukuman penjara.  Hukuman itu diharapkan dapat menghalang mereka terus melakukan perbuatan salah.

Firman Allah SWT bermaksud: “Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari kedua-duanya seratus kali dan janganlah belas kasihan kepada kedua-duanya sehingga mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (perlaksanaannya) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang beriman.” (Surah an-Nur, ayat 2)

Hukuman terhadap pelaku kesalahan ini diharapkan menjadi pengajaran dan keinsafan agar tidak mengulanginya. Manakala hukuman yang dilakukan di hadapan orang ramai diharap dapat memberi pengajaran agar tidak terpengaruh melakukan perbuatan itu.

Memberikan ganti rugi.  Kaedah ganti rugi adalah sebagai ganti kepada hukum yang sepatutnya dikenakan. Contohnya, kesalahan menyebabkan kerosakan harta benda digantikan dengan bayaran wang oleh pelakunya.  Adalah merugikan jika kesalahan itu dihukum melalui harta pesalah pula dirosakkan.  Maka, kaedah ganti rugi lebih sesuai dan mengelak kerugian lain.

Pelaku kesalahan perlu bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh pihak lain akibat perbuatannya sama sengaja atau tidak.  Fiman Allah SWT bermaksud: "Tiap diri bertanggungjawb atas apa yang telah diperbuatnya." (Surah al-Muddatstsir, ayat 38).

Perasaan tanggunjawab dapat melatih kita lebih berhati-hati dan sedar kesan yang perlu ditanggung atas setiap perbuatan yang dilakukan.  Jadi, ia dapat mengelak individu melakukan kesalahan kerana kesannya dia yang perlu membayar ganti rugi.

Hukuman dalam bentuk ganti rugi juga dapat difahami melalui firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 178 bermaksud: "Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh) maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan (bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta satu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya."

Jelaslah, hukuman ganti adalah satu keringanan daripad Allah SWT.  Malah, Islam menegah orang melakukan balas dengan berlebihan yang bakal mencetuskan masalah lebih besar akibat dendam dan marah. Sifat memaafkan lebih utama diamalkan dalam Islam.  Sebenarnya, hukuman ganti rugi termasuk dalam kategori pencegahan khas.

Melakukan pemulihan.  Pemulihan dilakukan terhadap penjenayah yang telah dijatuhi hukuman bertujuan menyedarkan mereka kesalahan yang telah dilakukan. Pemulihan itu juga diharapkan dapat memberi kefahaman kepada mereka bahawa hukuman itu sebenarnya memberi kebaikan untuk mereka agar tidak terus melakukan perbuatan dosa yang mungkin memberi kesan buruk kepada diri sendiri. 

Di samping itu tujuan pemulihan juga diharapkan dapat menyedarkan masyarakat agar dapat menerima kembali pesalah dalam masyarakat.  Pesalah telah menerima hukuman dan itu telah memadai untuknya.  Tidak perlu lagi masyarakat memulau mereka yang boleh dianggap satu lagi bentuk hukuman.   

Terdapat empat peringkat pemulihan dilakukan. 

Pertama, menyedarkan penjenayah akan kesalahan telah dilakukan agar mereka tidak mengulanginya. Ini kerana tidak dinafikan terdapat pesalah sebenarnya tidak sedar bahawa apa yang mereka lakukan itu satu jenayah.  Ini terutama berkaitan jenayah tidak mematuhi berkaitan ibadat wajib. Contoh dalam soal berpuasa.  Banyak orang tidak berpuasa, tetapi banyak yang tidak menggantikannya atau membayar kifarat atau disebut juga denda. 

Firman Allah SWT bermaksud: “(Puasa Yang Diwajibkan itu ialah beberapa hari Yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu Yang sakit, atau Dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari Yang dibuka) itu pada hari-hari Yang lain; dan wajib atas orang-orang Yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar Fidyah Iaitu memberi makan orang miskin. maka sesiapa Yang Dengan sukarela memberikan (bayaran Fidyah) lebih dari Yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (Walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi Fidyah), kalau kamu mengetahui.” (Surah al-Baqarah, ayat 184)

Kedua ialah kesalahan dilakukan tidak dihebohkan kepada umum bagi mengelak salah faham atau penghinaan terhadap pesalah. Hukuman yang dikenakan sudah dianggap balasan setimpal.  Maka tidak wajar mereka ditambah hukuman dengan diaibkan kepada orang ramai.  Seungguhnya, Islam menyuruh agar kita menutup aib orang lain.

Firman Allah SWT bermaksud: “Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang buruk.  Seburuk-buruk panggilan ialah yang buruk sesudah beriman, dan sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim.” - (Surah al-Hujurat, ayat 11).

Ketiga ialah memberi kesedaran kepada penjenayah agar bertaubat.  Sesungguhnya manusia tidak sunyi melakukan dosa.  Pun, Allah SWT memberi peluang kepada manusia bertaubat untuk menghapuskan dosa.

Firman Allah SWT dalam surah az-Zumar, ayat 53 bermaksud: “Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang pernah melakukan perbuatan melampaui batas ke atas diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni keseluruhan dosa dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat.”   

Keempat ialah hukuman yang mana perlaksanaannya bukan bertujuan mendera atau menganiaya.  Islam bersifat toleransi dan mementingkan sikap kemanusiaan.  Berbuat baik adalah satu perintah yang jelas sepertimana Firman Allah SWT bermaksud: "Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat ehsan." (Surah an-Nahl, ayat 90)

Tujuan ukhrawi. Ia bermaksud faedah diterima penjenayah akibat hukuman itu ketika hayatnya di dunia.  Dengan kata lain, ada manfaat dan keuntungan bagi sesiapa dikenakan hukuman di dunia ini.  Pun begitu, ulama berselisih pendapat tentang perkara ini.

Imam Syafie berpendapat hukuman itu satu kifarat di dunia dan dosa dilakukan terhapus yang mana tiada lagi hukuman di akhirat. Dengan kata lain, dosa itu terhapus di dunia apabila telah menerima hukuman di dunia ini.  Hujah ini bersandarkan kepada hadis bermaksud: "Manaka kau tahu mungkin (hukuman) hudud itu diturunkan sebagai kifarat kepada dosa."   

Manakala Abu Hanifah berpendapat sebaliknya.  Hukuman di dunia tidak melepaskan seeorang daripada menerima hukuman di akhirat.  Beliau berhujah dengan firman Allah SWT bermaksud: "Yang demikian itu satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat seksaan yang besar."

BENTUK HUKUMAN DIAPLIKASIKAN MASA KINI

Terdapat empat bentuk hukuman iaitu jenayah hudud, qias dan diat, kifarat dan takzir.

Jenayah hudud.  Terdapat tujuh jenis jenayah hudud iaitu zina, qazah, minum arak, mencuri, merompak, pemberontakan dan murtad.  Hukum ini berdasarkan kepada nas syarak.  Justeru, setiap hukuman bagi setiap kesalahan telah ditetap, contohnya mencuri hukumannya dipotong tangan dan murtad pula dihukum bunuh.  Hukum ini telah tetap dan tidak boleh dipinda lagi oleh sesiapa pun. 

Dengan kata lain, hukuman yang dilaksanakan di negara kita yang hanya mengenakan denda kepada pesalah-pesalah hudud sebenarnya bukan berdasarkan kepada hukum hudud. 

Sebaliknya, hukuman itu berpindah kepada takzir yang pihak berkuasa menentukan bentuk hukumannya.  Keadaan ini apabila pihak berkuasa merasai ketidaan mampuan untuk bertindak adil atau wajud kelemahan dalam perlaksanaan jika kaedah hudud dilaksanakan. 

Perlu ditegaskan di sini maksud kelemahan bukan kelemahan atau keburukan hudud, tetapi kelemahan manusia yang tidak mampu melaksanakan secara adil. 

Jenayah qisas dan diat.  Kaedah hukuman qisas ini ialah pesalah akan diperlakukan sama seperti yang dilakukan oleh kepada pihak lain.  Contohnya, pesalah membunuh akan memenerima hukuman bunuh juga.  Manakala diat juga hukuman untuk kesalahan membunuh, tetapi berlaku dengan tidak sengaja.  Dalam keadaan ini, pesalah tidak dijatuhkan hukum bunuh juga, sebaliknya dikehendaki membayar ganti rugi kepada ahli keluarga mangsa dibunuh.  Jumlah diat terbahagi dua iaitu ditentukan oleh syarak dan tidak ditetap oleh syarak.  Wang atau harta untuk dibayar diat diambil dari harta pelakunya.

Perkara berkaitan gisas dan diat berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah  al-Baqarah, ayat 178 bermaksud: "Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh) maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan (bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya.

Dengan kata lain, walaupun qisas melibatkan bunuh dihukum bunuh, waris boleh memilih sama ada memaafkan dan menerima diat.  Bahkan, tidak salah jika waris memaafkan sepenuhnya tanpa meminta diat.

Hukuman kifarat.  Hukuman ini ialah bagi jenayah membunuh dengan sengaja dan dimaafkan keluarga pihak kena bunuh, bunuh tidak sengaja, meninggalkan ibadat fardu dan melakukan maksiat. Perkataan kifarat diambil dari perkataan kifarah yakni menutup. 

Kifarat dalam maksud hukuman ialah denda disebabkan meninggalkan ibadat fardu dan melakukan maksiat.  Kifarat juga sebagai menebus kesalahan yang telah dilakukan. Kifarat telah ditentukan jenis hukumannya, tetapi ia mempunyai banyak pilihan mengikut susunan keutamaannya.  Ini bagi mestikan mereka yang dikenakan hukuman itu tetap dapat membayar kifarat itu biarpun tidak mampu pada denda tertentu. Contohnya dapat dilihat berkaitan hukuman kifarat kerana menziharkan isteri.

Firman Allah SWT bermaksud: Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  Barangsiapa yang tidak memperoleh (hamba) (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.  Sesiapa yang tidak mampu (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin." (Surah al-Mujadilah, ayat 3-4).

Hukuman jenayah takzir.  Dalam bahasa Arab, takzir bermaksud menghalang.  Hukuman ini tertakluk kepada pertimbangan pemerintah bagi kesalahan yang tertentu. Ini bermakna takzir adalah hukuman ke atas penjenayah tidak berdasarkan kepada hukuman ditentukan syarak.

Takzir ditentukan berkaitan kesalahan maksiat, kepentingan awam dan kesalahan-kesalahan kecil. Hukuman itu ditentukan mengikut keperluan setempat atau bertujuan agar rakyat memelihara keamanan, mematuhi undang-undang dan menjauhi maksiat.   

Contohnya, untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya, maka kerajaan boleh menetapkan hukuman kepada sesiapa yang tidak mematuhinya.  Undang-undang itu biarpun dibuat oleh manusia, dalam segi kaedah Islam, rakyat perlu mematuhinya.  Mematuhi pemerintah adalah satu perkara yang diwajibkan ke atas setiap rakyat. Tambah lagi, undang-undang dan hukuman yang satu keperluan untuk memastikan kehidupan rakyat berjalan dengan aman dan baik.

Bentuk hukuman takzir seperti denda wang, sebatan, penjara, sekatan, melaksanakan sesuatu tugas dan sebagainya. 

Hukuman takzir termasuk kaedah memberi kemaafan, amaran dan nasihat.  Ini dapat difahami melalui Firman Allah SWT bermaksud: "Dan wanita-wanita yang kamu bimbang nusyuznya, maka nasihatilah mereka." (Surah an-Nisa, ayat 34)  

CADANGAN UNTUK MEMASTIKAN KEBERKESANAN HUKUMAN

Tidak dinafikan jenayah di negara kita tidak dapat dibendung sepenuhnya.  Kes jenayah masih berlaku.  Antara punca berlaku adalah hukum dikenakan agak terhad dan sangat rendah. 

Beberapa kaedah hukuman wajar dipertimbangkan untuk menepati matlamat hukuman dalam Islam. 

Tambah kadar hukuman.  Antara bentuk hukuman dilaksanakan di Malaysia ialah bayaran denda.  Hukuman melakukan khalwat yang ditetapkan di negeri-negeri hanya di antara RM2000 hingga RM5000.  Jumlah itu amat sedikit bagi mereka yang berpendapatan tinggi.  Bayangkan jika mereka berpendapatan RM10,000 sebulan hanya dijatuhi hukuman RM3000.00!  Jumlah itu kecil dan tidak menakutkan mereka untuk mengulangi lagi.

Contohnya, baru-baru seorang ketua pengarah agensi kerajaan yang pendapatannya dianggarkan RM20,000 sebulan hanya dikenakan RM3000.00 setelah didapati bersalah atas kesalahan khalwat. 

 Penambahan kadar hukuman bukan satu penganiayaan. Tujuan untuk tingkatkan 'ketakutan' melakukan jenayah. Kes-kes yang kini memberi peluang membayar denda sepatutnya dijatuhi hukuman mandotori penjara sebagai pengajaran.
           
Tingkatkan penguatkuasaan. Tidak dinafikan, tahap penguatkuasaan masih di tahap rendah.  Perkara ini berpunca kurang kakitangan untuk melakuknya.  Ini memberi peluang orang melakukan jenayah dan merasa akan terlepas daripada tindakan.

Sekarang ini bahagian penguatkuasaan agama, hanya terdapat 1,114 orang saja di seluruh negara   Ini bermakna purata penguatkuasa agama di sesebuah daerah tidak sampai 10 orang, sedangkan mereka terpaksa melakukan pelbagai tugas.  Ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi tumpuan untuk membenteras perbuatan tidak baik, contohnya dalam kes perlakuan tidak sopan muda mudi di khalayak ramai. Muda mudi tidak takut melakukannya kerana yakin tidak ada penguatkuasa untuk melaksanakan perkara itu.

Kempen kesedaran.  Masyarakat perlu disedarkan tentang bahaya jenayah dan kemungkinan mereka turut menjadi mangsa.  Langkah pengcegahan dan berhati-hati mesti diambil bagi mengelak menjadi mangsa jenayah.  Kes jenayah biasanya berlaku disebabkan kelalaian diri sendiri yang memberi peluang kita menjadi mangsa jenayah.  Sebab itu, kita perlu peka untuk bertindak mempertahankan diri.

Kita perlu lebih berhati-hati atau mengambil sikap curiga terhadap punca jenayah.  Contohnya, untuk mengelak menjadi mangsa ragut, pastikan barang berharga dibawa dengan berhati-hati atau dalam keadaan tertentu elok tidak membawa atau memakai barang berharga.

Kesedaran juga perlu ditanam kepada mereka yang melakukan jenayah.  Fikirkan kesan penderitaan ditanggung oleh mangsa.  Kadang kala perbuatan mereka itu menyebabkan kematian, contohnya jenayah ragut.
           
Penglibatan semua pihak. Kes jenayah meningkat antara lain berpunca sikap masyarakat tidak peduli apa yang berlaku disekeliling. Mererka hanya bertindak jika jenayah itu terkena pada diri mereka atau keluarga.  Pepatah mengatakan jangan jaga tepi kain orang menyebabkan jenayah berlaku depan mata tanpa dilakukan sesuatu untuk menghalangnya.    

Jika sesuatu kesalahan kecil tidak dihentikan segera, ia akan merebak dan mempengaruhi orang lain turut melakukannya. Contohnya, perbuatan menghisab dadah bukan menjadi kesalahan peribadi, tetapi ia melibatkan semua orang apabila banyak yang akan turut terpengaruh.  Penagih kemudian terdorong melakukan kesalahan lain seperti ragut dan mencuri, bahkan boleh melakukan pembunuhan jika dalam keadaan gian tidak mendapat bekalan dadah. Kebanyakan kes ragut dan samun dilakukan oleh penagih dadah. 

Kesan perbuatan ragut bukan sekadar kerugian harta benda, bahkan kini menjadi kes bunuh apabila mangsa ragut cuba mempertahankan diri atau menyebabkan kemalangan.

KESIMPULAN
           
Objektif hukuman bukan untuk menghukum seperti difahami umum dan jauh sama sekali untuk mendera, menghina atau menyiksakan.  Hakikatnya, hukum dalam Islam bertujuan mencegah, mendidik dan menghalang agar perbuatan jenayah tidak dilakukan.  Ia satu kaedah kawalan dan pengawasan agar jenayah tidak dijadikan budaya. 

Bagaimanapun, terkadang terdapat individu mengambil kesempatan atas keringanan hukuman yang ditetapkan. Justeru, pertimbangan dalam menentukan hukuman oleh pihak mahkamah perlu mengambil kira beberapa aspek seperti kadar bahaya diakibatkan jenayah itu, kekerapan berlaku jenayah itu dan sudah berapa kali penjenayah itu terlibat dalam jenayah yang sama atau jenayah-jenayah lain. 

Hukuman berat perlu dijatuhkan bagi memberi pengajaran dan mengelak mereka berpeluang melakukan kesalahan sama. Hukuman penjara lebih lama antara lain bukan saja satu hukuman, tetapi juga untuk mencegah penjenayah itu mengulangi perbuatan sama jika dibiarkan bebas.

Individu yang telah dikenakan hukuman harus diterima kembali dalam masyarakat.  Tindakan memulau mereka pernah bersalah, contohnya banduan memberi kesan tidak baik.  Banduan akan tersisih dan mungkin mendorong mereka kembali kepada perbuatan salah.

Tugas mencegah jenayah bukan tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata.  Seluruh anggota masyarakat mempunyai peranan masing-masing.  Ini termasuklah bertindak menjaga keselamatan harta dan nyawa sendiri. Janaya mudah berlaku disebabkan kealpaan kita sendiri. Jenayah tidak merebak jika tindakan pencegahan awal dilakukan.

Sebab itu, umat Islam perlu memandang positif terhadap hukuman, termasuk di kalangan pesalah sendiri.  Banyak kebaikan diperoleh melalui perlaksanaan hukuman.

No comments:

Post a Comment