Friday, 20 January 2017

CONTOH KERTAS CADANGAN

Contoh kertas cadangan atau proposal. Pelajar pusat pengajian tinggi perlu sedia kertas cadangan atau proposal projet untuk kursus kajian. Biasa dibuat pada tahun akhir pengajian. Permasalahan timbul, banyak pelajar tidak faham tujuan atau bentuk kertas cadangan.  

Di sini dijelaskan apa itu kertas cadangan. Ia adalah penyataan ringkas  tentang permasalahan yang hendak diselidiki. Proposal mengandungi sasaran pengkajian yang khusus, tinjauan susastera yang wakili atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, suatu penerimaan teoritis dan kaedah yang akan digunakan.

Kertas cadangan biasanya mengandugi:
- Pendahuluan.
- Takrifan/Penyataan masalah/Isu kajian.
- Tujuan/Objektif.
- Sorotan/tinjauan/susastera.
- Teori dan definisi konsep.
- Implikasi kajian. Adakah kajian ini relevan/ signifikan/penting/memberi faedah.
- Kesimpulan.
- Rancangan Penyelidikan  
- Rujukan

Kertas cadangan tidak perlu panjang. Cukup sekadar lima hingga tujuh muka surat. Paling panjang pun 10 muka surat. Bahkan ada yang menyediakan kertas cadangan sekadar empat muka surat. Yang penting ia padat, jelas dan difahami pihak yang akan meluluskan.


Disertakan contoh ringkas untuk dijadikan garis panduan mudah kepada pelajar yang ingin menyediakan kertas cadangan.


PERSEPSI, TAHAP PENGETAHUAN DAN PENERIMAAN UMAT ISLAM DI KOTA BHARU TERHADAP TAKAFUL 

Pendahuluan
Sekarang ini kos rawatan bagi pesakit mengalami penyakit kronik mencecah puluhan dan ratusan ribu ringgit. Jumlah itu tentunya terlalu besar dan tidak mampu disediakan oleh golongan menengah dan lebih-lebih lagi golongan miskin.

Bagaimana hendak mencari wang dalam keadaan diri mengidap penyakit kronik. Dalam banyak kes, pengidap penyakit kronik tidak mampu untuk mengurus diri sendiri, inikan pula hendak bekerja mencari wang untuk kos rawatan dan perbelanjaan harian.

Disebabkan tidak mampu menyediakan wang yang secukupnya, banyak pesakit tidak mendapat rawatan sewajarnya dan terpaksa menanggung penderitaan sehingga menemui ajal. Kos rawatan yang disediakan kerajaan tidak meliputi semua kos rawatan dan tidak menyediakan sepenuhnya mengikut apa diperlukan rakyat. 

Masalah kewangan ini dapat diatasi sekiranya seseorang itu menyertai skim takaful. Peserta atau pemegang polisi takaful dijanjikan dengan bayaran pampasan dalam bentuk kewangan bagi risiko-risiko tertentu seperti kemalangan, kecacatan kekal, kematian, rawatan penyakit berbahaya dan rawatan hospital. 

Latar Belakang Kajian
Secara amnya, masyarakat Islam di negara kita masih banyak yang tidak memahami secara mendalam hubungan dan penerimaan Islam berkaitan insurans. Kebanyakan orang Islam di negara kita tidak menyertai mana-mana skim insurans disebabkan berpendapat insurans diasaskan oleh bukan Islam dan bertentangan dengan hukum syarak.    

Sebenarnya insurans atau takaful bukan perkara baru. Amalan ini telah diamalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW sejak lebih 1400 tahun lalu. Dengan kata lain, ada asas dan panduan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan takaful untuk diamalkan.
           
Berdasarkan konsep tersebut, para ulama telah mengkaji dan menghalusi perjalanan insurans moden dalam menentukan hukum berdasarkan kaedah am syariat Islam. Kajian dan perbincangan dilakukan para ilmuan Islam telah membawa kepada lahirnya takaful. Mengikut Kamus Dewan, takaful ditakrifkan sebagai insurans yang didasarkan pada atau yang mengikut asas-asas dan hukum-hukum agama Islam.
           
Umat Islam wajar menyedari dan memahami kepentingan takaful untuk satu instrumen pengurusan kewangan dan mendepani risiko yang terpaksa dihadapi dalam kehidupan seharian. 
           
Alhamdulillah, di Malaysia walaupun kadar keterlibatan umat Islam dalam takaful masih kecil, tetapi perkembangan terkini mendapati bilangannya meningkat dengan ketara. Paling ketara jumlah yang beralih memilih takaful berbanding insurans konvensional amat membanggakan. 
           
Menginsafi dan menyedari perkara ini amat penting, setelah memikir secara mendalam dan berbincang secara ilmiah, maka penyelidik mengambil keputusan untuk membuat satu kajian, penilaian dan mengumpul statistik mengenai Persepsi, Tahap Pengetahuan dan Penerimaan Umat Islam Di Kota Bharu Terhadap Takaful.   
           
Kajian ini akan merangkumi sejarah atau pengenalan mengenai takaful,  konsep takaful, amalan takaful dan sumbangan takaful kepada perkembangan kewangan Islam.  
           
Turut akan dibincangkan ialah produk takaful dan prospek takaful. Tidak ketinggalan perbandingan takaful  dengan insurans konvensional.   
           
Penyelidik berhasrat untuk mencungkil instrumen ekonomi Islam seterusnya membawanya ke dalam masyarakat sebagai satu wadah untuk menyelesaikan pemasalahan ekonomi masyarakat Islam.

Pernyataan Masalah  
Satu kajian telah dibuat oleh Universiti Utara Malaysia mengenai kesedaran terhadap kepentingan takaful bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengapa sambutan dari masyarakat Malaysia terutamanya dan masyarakat Islam amnya masih kurang.
           
Hasil kajian ini mendapati bahawa pemilihan terhadap takaful masih kurang. Pengetahuan, persepsi dan keyakinan dari masyarakat terhadap takuful adalah masih di tahap yang rendah walaupun insurans secara Islam ini telah diketahuilebih memberikan manafaat dan pulangan yang setimpal jika dibandingkan dengan insurans konvensional.
           
Menurut Bank Negara Malaysia (BNM) dalam Laporan Tahunan Takaful 2005, merekodkan caruman bersih takaful keluarga dan takaful am mencecah RM1.3 bilion. Jumlah itu sentiasa meningkat setiap tahun selaras kepercayaan masyarakat terhadap institusi takaful. Peningkatan caruman takaful berkembang sekitar 15 peratus setahun, biarpun dalam keadaan ekonomi tidak menentu seluruh dunia. 
           
Manakala statistik tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BNM menyaksikan industri takaful terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dari segi aset Takaful Keluarga pada tahun 2008 mencatatkan RM8.9 bilion berbanding RM7.44 bilion pada tahun 2007. Bagi Takaful Am pada tahun 2008 mencatatkan sebanyak RM1.7 bilion berbanding RM1.37 bilion pada tahun 2007.  
           
Daripada segi sumbangan diperoleh bagi kedua-dua sektor juga mencatatkan pertumbuhan iaitu sebanyak lebih kurang 18 peratus. Penguasaan pasaran dari sudut sumbangan bersih juga menunjukkan pertumbuhan iaitu lebih kurang 10 peratus pada tahun 2008 berbanding 8.7 peratus pada tahun 2007. Pasaran dari sudut aset pula meningkat daripada 6.7 peratus pada tahun 2007 kepada 7.5 peratus pada tahun 2008.
           
Industri takaful di Malaysia bermula pada tahun 1984 dengan sebuah takaful sebagai perintis, kini di Malaysia terdapat 12 buah syarikat pengendali takaful. Apa yang menariknya, 10 daripada 12 syarikat yang menjadi pengendali takaful di Malaysia adalah melibatkan penyertaan syarikat insurans yang berpengalaman dalam insurans konvensional. Manakala tujuh pengendali takaful adalah anak syarikat kepada syarikat insurans terkenal di luar negara yang mempunyai pengalaman luas. 
           
Perkembangan ini tidak wajar dilihat pada bilangan pengendali takaful saja. Apa yang penting ialah bilangan pemegang polisi dan jumlah sumbangan atau bayaran premium yang berjaya dikumpul.
           
Berdasarkan kepada laporan itu, jelaslah kepada kita penyertaan masyarakat Islam di dalam skim perlindungan takaful adalah kurang.
  
Signifikin Kajian
Kajian ini dilihat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tahap pengetahuan dan penerimaan umat Islam terhadap takaful. Urusan takaful kini semakin penting dalam kehidupan masyarakat kompeleks yang terdedah dengan pelbagai ketidaktentuan risiko. 

Hasil kajian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengendali takaful bagi mempertingkatkan perkhidmatan mereka kepada masyarakat. Manakala, pihak berkuasa pula dapat menggunakannya dalam menentukan hala tuju industri takaful negara.

Selain itu, diharapkan juga kajian ini dapat memberi maklumat kepada masyarakat dengan lebih terperinci berkaitan takaful dan produk yang ditawarkan oleh pengendali takaful. Diharapkan persepsi salah orang Islam di Malaysia dapat diperbetulkan dan seterusnya bersama-sama menjayakan sisterm ekonomi berasaskan Islam ini.

Di samping itu, kajian ini juga bertujuan mendedahkan orang Islam kepada instrumen ekonomi yang selama ini telah menjadi teras kepada kekuatan ekonomi bukan Islam di negara kita, khusus orang Cina yang menjadi insurans sesuatu yang ‘wajib’ untuk setiap individu dan harata mereka diinsuranskan.

Tujuan Kajian
Kajian ini diharapkan dapat menemukan fakta penting mengenai Persepsi, Tahap Pengetahuan dan Penerimaan Umat Islam di Kota Bharu Terhadap Takaful. Dapatan itu nanti diharapkan juga sama ada releven dengan kehidupan penduduk Kota Bharu yang dianggap lebih islamik berbanding tempat-tampat lain di Malaysia.  Ini memandangkan takaful dikaitkan dengan tuntutan Islam. 

Objektif Kajian
- Merungkai secara kefahaman masyarakat mengenai takaful dan kepentingannya. 
- Mengetahui sebab-sebab orang Islam memilih takaful.
- Mengetahui tahap pengetahuan orang Islam perbezaan antara takaful dan insurans konvensional.
- Mencari dan mengumpul statistik mereka yang memilih takaful dan insurans konvensional. 
- Melihat sejauhmanakah kesan-kesan penerapan dasar Islam yang diamalkan oleh kerajaan.

Skop Kajian
Kajian akan dibuat dengan penglibatan 100 responden beragama Islam yang tinggal di Kota Bharu yang terdiri pelbagai peringkat umur, jantina, status perkahwinan, tahap pendidikan dan jenis pekerjaan. Rasional pemilihan itu adalah untuk melihat perkembangan secara menyeluruh dan bukan sekadar mengambil kelompok tertentu sahaja.  

Setiap penyelidikan yang dibuat memerlukan kepada sasaran dan ia boleh diklasifikasikan sebagai lokasi kajian, subjek kajian serta bahan-bahan yang hendak dikaji. Justeru, kajian akan dapat mencari maklumat dengan lebih terperinci dan khusus. Ini penting kerana terdapat perkara yang hendak dikaji berada dalam ruang lingkup yang lebih khusus.

Pemilihan ini amat besesuaian berdasakan kepada kajian lebih menekankan kepada persepsi, tahap pengetahuan dan penerimaan umat Islam terhadap takaful. Perkara ini perlu untuk memberi gambaran lebih jelas mengapa tahap penerimaan umat Islam terhadap takaful masih rendah.    

Kajian juga akan melihat sejauh mana cara pengurusan, produk dan pemasaran dilakukan oleh syarikat takaful untuk bersaing dengan insurans konvensional yang telah terkenal dan lebih teguh.

Subjek yang ditekankan di dalam kajian turut mendapatkan jawapan mengapa seseorang memilih polisi takaful. Adakah ia semata-mata kerana ingin mencari produk halal dan mematuhi syariat, atau ada perkara lain yang turut menjadi faktor menarik minat kepada produk takaful itu. 

Hipotesis Kajian
Melalui  penyelidikan ini, penulis telah membuat  andaian bahawa terdapat beberapa persepsi orang Islam terhadap takaful. Selain itu andaian lain ialah mengenai tahap pengetahuan mereka mengenai takaful. Hasil kajian nanti juga diharapkan dapat mengenalpasti sejauh mana penerima umat Islam terhadap takaful.  

Secara umumnya, takaful juga termasuk dalam urusan muamalat. Biarpun tidak ada ‘barang’ diniagakan, tetapi perkhidmatan yang disediakan termasuk daripada urusniaga. Seperti kita sedia maklum, urusan muamalat merupakan antara urusan terpenting yang melibatkan hubungan sesama manusia. Manusia saling bergantung untuk mendapatkan barangan, keperluan dan perkhidmatan yang disediakan.

Di sini juga penyelidik beranggapan bahawa ada sesetengah masyarakat khususnya di kawasan kajian yang masih lagi tidak memahami mengenai takaful yang semakin diperlukan untuk berdepan cabaran hidup masa kini. Mereka perlu diperjelaskan mengenai perbezaan takaful dan insurans konvensional. 

Justeru itu, penyelidik berharap dengan hipotesis inilah yang akan menjadi landasan kukuh kepada penyelidik dalam menyelesaikan dan menyiapkan kajian ilmiah ini di bawah tajuk Persepsi, Tahap Pengetahaun dan Penerimaan Umat Islam di Kota Bharu Terhadap Takaful.  

Limitasi Kajian
Kajian ini hanya akan dijalankan melibatkan penduduk Islam yang tinggal di bandar Kota Bharu, tanpa mengira sama ada mereka memiliki polisi perlindungan atau tidak. Justeru, kajian ini mungkin tidak mewakili penduduk di kawasan lain di Kelantan, mahupun di seluruh Malaysia.

Kajian ini hanya akan terbatas kepada mereka yang bersedia untuk menjawab soalan kajiselidik yang diberikan kepada mereka.

Bagaimanapun, diharapkan hasil kajian ini dapat memberi sedikit gambaran mengenai persepsi, tahap pengetahuan dan penerimaan umat Islam terhadap takaful yang boleh dimanfaatkan untuk umat Islam dan industri takaful secara keseluruhannya.  

Kesimpulan
Diharapkan kajian ini akan dapat membantu pihak-pihak yang berkenaan untuk menjadikan penulisan ini sebagai bahan rujukan untuk memperluaskan pasaran produk takaful dan menarik minat orang Islam memiliki polisi takaful. 

Umat Islam perlu diperjelaskan mengenai instrumen kewangan yang sesuai berdasarkan kepada tuntutan syariah. Sekarang, pakar kewangan dan ulama sentiasa berganding bahu bagi memastikan setiap instrumen kewangan yang ditawarkan kepada umat Islam agar memenuhi seperti mana yang disyariatkan.

Rujukan:

Semoga contoh ringkas ini dapat membantu pelajar untuk menyediakan kertas cadangan atau proposal. 

No comments:

Post a Comment