Friday, 20 January 2017

SUKUK BON ISLAM IKUT SYARIAH


Sukuk bon Islam.  Malaysia destinasi utama penyenaraian pilihan bon-bon Islam di kalangan penerbit tempatan dan antarabangsa. Malaysia peneraju pasaran global sukuk dengan lebih 60 peratus penyenaraian dibuat di Malaysia, sekali gus menjadikannya penerbit terbesar.

Penglibatan pasaran kredit bagi majoriti negara-negara Islam yang kukuh dalam sistem perbankan Islam dikuatkan faktor struktur pengawas selia yang kukuh dan sokongan kerajaan bagi kewangan Islam. Terbitan sukuk secara amnya dilakukan oleh syarikat-syarikat multinasional, perbadanan asing dan agensi pelbagai bidang seperti perbadanan kewangan antarabangsa, Bank Dunia dan bank pembangunan Islam.

Istilah sukuk atau juga dikenali sebagai bon Islam sebenarnya berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab iaitu 'sakk' atau membawa maksud sijil, cek dan instrumen undang-undang. Secara ringkasnya sukuk didefinisikan sebagai sijil bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibahagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas projek atau kegiatan pelaburan tertentu.

Pada prinsipnya sukuk adalah obligasi atau kewajipan konvensional berupa aplikasi konsep imbalan dan tanpa faedah melalui transaksi pendasar terhadap jumlah tertentu aset yang menjadi asas penerbitan sukuk dan wujudnya akad atau perjanjian antara pihak-pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni instrumen kewangan yang bebas riba, gharar dan judi.

Sukuk secara umumnya mempunyai keistimewaan dan faedahnya yang tersendiri di mana mampu dilonjakkan sebagai sumber pembiayaan negara dan dalam, masa yang sama mengembangkan sistem kewangan Islam dalam aspek sebagai alternatif kepada instrumen pelaburan konvensional. Sukuk juga mampu menjadi landasan terbaik ke arah perluasan dana masyarakat umum yang bebas riba.

Jualan sukuk dijangka mewujudkan lebih banyak kecairan dalam pasaran dan membantu memastikan kestabilan sumber dana-dana bagi syarikat-syarikat yang mahu membiayai semula hutang dan meluaskan operasi mereka.Peningkatan penerbitan itu akan diterajui oleh syarikat-syarikat infrastruktur dan utiliti menggunakan kupon sebagai cara memperoleh pembayaran daripada aset-aset yang disandarkan.

Terdapat beberapa jenis portfolio sukuk seperti ijarah atau sewaan melalui penyewaan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan jangka waktu yang dipersetujui bersama. Manakala Sukuk Mudharabah pula adalah persetujuan untuk bekerjasama di antara pemodal dan pelabur. Sukuk Musyarakah pula adalah medium kerjasama dua pihak dengan menggabungkan modal untuk sebuah platform pelaburan tertentu dan seterusnya Sukuk Istisna yang merangkumi kesepakatan jual beli dalam rangka pembiayaan suatu projek pembangunan dan produk.

Penyenaraian subhutang Islam seperti portfolio instrumen sukuk ini di Bursa Malaysia akan mengukuhkan lagi komitmen terhadap pembangunan industri kewangan Islam, dan dalam perkara ini, pasaran modal hutang Islam itu sendiri. Rejim mesra pelabur itu serta ditambah pula dengan kawal selia dan kerangka Syariah yang teguh telah menjadi platform yang sesuai bagi penyenaraian dan penerbitan sukuk. Ini membolehkan Malaysia menarik lebih 60 peratus daripada penerbitan sukuk dari seluruh dunia, menjadikan negara sebagai pusat global bagi kewangan dan pelaburan Islam.

Tidak ketinggalan juga, pembangunan pantas pasaran modal Islam bukan hanya meliputi sukuk, sebaliknya terbitan sekuriti Islam lain turut mengekalkan penguasaannya di negara kita.

Kira-kira 87 peratus sekuriti yang disenaraikan di BursaMalaysia merupakan pematuhan Syariah dan ia melibatkan sebanyak 65 peratus daripada pasaran modal keseluruhan. Dana Islam dalam industri unit amanah juga turut melihat peningkatan yang amat memberangsangkan dan tumbuh dengan menggalakkan di mana ia kini meliputi 12 peratus daripada nilai aset bersih keseluruhan dalam industri.

-----------------------

Sukuk  merupakan  nama  pada  sebuah  sijil kewangan dan dapat dilihat sama dengan  surat  hutang  Islam.  Namun  demikian,  fixed income, surat hutang berunsur  kepada bunga/faedah adalah tidak diperbolehkan dalam Islam kerana mempunyai  unsur  riba.  Sukuk  adalah  surat  berharga  yang sesuai dengan Syariah Islam dan prinsip-prinsip pelaburan yang melarang pembayaran riba.

Sukuk  telah  berkembang  menjadi  antara  method pembiayaan pelaburan yang berasaskan  prinsip-prinsip  Syariah  di  era  ini. Permintaan kepada sukuk telah berkembang pesat beberapa tahun kebelakangan ini kerana ianya menjadi antara  peluang  pelaburan  yang menawarkan risiko rendah, pendapatan tetap serta berlandaskan prinsip Shariah.

Definisi sukuk - Sijil  bernilai  sama  dengan  sebahagian atau keseluruhan dari kepemilikan harta  berwujud  untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan aset dari  projek  tertentu  atau  aktiviti  pelaburan khusus, sijil ini berlaku setelah  menerima  nilai  sukuk,  disaat  jatuh tempoh dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut.

Sukuk  juga  boleh  dikenali  sebagai  Bon patuh Syariah. Terdapat beberapa persamaan antara sukuk dengan bon konvensional. Persamaan tersebut ialah ia selalu  mempunyai  tempoh  matang  (term maturity), mempunyai kupon profit, serta boleh dijual beli pada harga hasil (yield price).

Walaubagaimanapun perbezaan utama antara sukuk dengan bon konvesional ialah bon  konvensional  merupakan  tuntutan  seorang pelabur pada aliran wang di masa  hadapan  kepada  pihak  yang menerbitkan bon tersebut. Kontrak antara pelabur  dengan  penerbit  adalah kontrak seorang penghutang dan pemiutang. Sebagai  contoh  seorang  pelabur  melanggan bon bernilai RM1000 dan setiap tahun  akan  diberikan  faedah sebanyak RM100 sekiranya kadar faedahnya 10% sehingga  tempoh  matang.  Setelah  Bon  itu  matang pelabur akan diberikan faedah  tahun  itu  serta  dibayar  semula  harga  hasil bon tersebut iaitu RM1000.

Bagi   sukuk  pula,  method  pengiraan  profit  adalah  serupa  dengan  bon konvensional,  akan tetapi di dalam kontrak sukuk, tuntutan seorang pelabur bukan  pada  aliran  wang  tunai  semata-mata, akan tetapi tuntutan seorang pelabur  adalah  pada  manfaat  sebuah  aset  yang digunakan oleh wang yang
dijana  melalui  kaedah pembiayaan sukuk.

Di dalam kontrak sukuk, wang yang dijana  daripada terbitan sukuk akan digunakan untuk membeli sesebuah aset. Kemudian  pemegang  sijil  sukuk  mempunyai  tuntutan  ke atas manfaat yang dijana  aset  tersebut mengikut kadar pelaburan pelabur tersebut. Contohnya sekiranya  pelabur  melanggan  RM1000 dengan perjanjian kadar profit margin 10%,  pelabur  akan  menerima  RM100  setiap  tahun  dan RM1100 pada tempoh matang.

Sukuk juga telah distruktur dimana terbitannya bukan pertukaran antara wang dengan  dengan  sijil  semata-mata  akan  tetapi  ianya  berdasarkan kepada pertukaran  aset yang telah diluluskan dengan beberapa timbangan pembiayaan di  mana  akan  membolehkan  pelabur menerima keuntungan daripada transaksi tersebut.

Satu  lagi aspek yang membezakan antara sukuk dan bon konvensional ialah di dalam  situasi  di  mana penerbit bon tidak dapat membayar balik hutang dan faedah   kepada   pelabur/pemiutang   pelabur   akan   kehilangan   kesemua pelaburannya  kerana  kontrak  bon  biasanya  tiada jaminan aset yang boleh dicagar  untuk  mendapatkan  semula  pokok  pelaburan.

Di dalam sukuk pula, tidak boleh tidak di dalam kontrak sukuk mesti terdapat jaminan bahawa wang yang  dijana daripada pelabur digunakan untuk membeli sebuah aset yang mana keuntungan pelabur datang daripada manfaat aset tersebut. Sekiranya situasi buruk berlaku, pelabur masih dapat klaim sebahagian pelaburan mereka dengan mencagarkan aset yang menjadi jaminan kepada kontrak sukuk tersebut.

Jenis-jenis Sukuk yang terdapat pada masa kini:
- Sukuk Ijarah: Menyewakan hak manfaat aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan tempoh yang disepakati
- Sukuk Mudharabah: Perjanjian Kerjasama antara dua pihak iaitu pemodal dan pengelola modal
- Sukuk Musyarakah: Kerjasama dua pihak dengan menggabungkan sebuah modal untuk sebuah motivasi.
- Sukuk Istisna: Kesepakatan jual beli dalam rangka pembiayaan suatu projek barang.

Kesimpulan
Pelaburan   sukuk merupakan   antara   pelaburan  ideal  bagi  pelabur  yang menghendaki  pulangan  pelaburan tetap dengan risiko yang rendah serta yang Patuh Syariah.

Walaubagaimanapun,  terdapat  juga  kontroversi  dan kritikan  mengenai  beberapa  jenis  struktur sukuk yang dikatakan miripnya terlalu  hampir  dengan riba oleh Syeikh Taqi Usmani. Oleh itu sebelum anda membuat  keputusan mengenai pelaburan anda, bolehlah membuat sedikit kajian mengenai  instrumen  sukuk  yang  anda  minati.  Di  Malaysia ini, cukuplah sekiranya  sukuk  itu  telah  diluluskan  oleh  Shariah  Board  Suruhanjaya Sekuriti  Malaysia.  Anda  sudah  boleh  meyakinkan diri anda untuk melabur dalam sukuk tersebut.


No comments:

Post a Comment