Sunday, 15 January 2017

ADAT BUDAYA DITERIMA SUMBER HUKUM

DIFINISI
Al-adah muhkkamah secara bahasa diambil dari kata al-aud (العود) atau al-muawadah ( المعاودة) yang bermaksud berulang (التاكر ار).  Dengan kata lain, al-adah muhkkamah membawa erti perbuatan atau amalan yang diulang-ulang yang menjadi budaya dan kebiasaan yang dapat diterima dalam masyarakat.

Manakala uruf pula memberi maksud sesuatu perkara yang telah diketahui oleh individu atau masyarakat yang tinggal di sesuatu kawasan dan menjadi kebiasaan mereka mematuhinya sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.  Uruf juga berkaitan perkara-perkara yang mereka tidak lakukan kerana kefahamannya mengenainya. 

Biarpun difinisi al-adah dan uruf nampak berbeza, namun kebanyakan ulama meletakkan ia sebagai satu perkara sama dalam membincangkan kedudukannya sebagai satu cabang daripada lima kaedah fiqh yang digunakan sebagai rujukan hukum. 

Untuk tujuan penulisan ini perkataan adat akan digunakan untuk merujuk kepada kedua-duanya.

PERLAKSANAAN KAEDAH

Adat telah disepakati majoriti ulama sebagai salah satu kaedah fiqh daripada lima kaedah utama yang digunapakai untuk mensabitkan sesuatu hukum syarak. Perkara ini banyak diamalkan dalam masyarakat.  Banyak di kalangan masyarakat tidak mengetahui bahawa amalan agama yang dilakukan itu sebenarnya adalah adat yang telah diserap dan diterima sebagai hukum.

Namun, adat hanya dijadikan rujukan untuk tujuan mensabitkan hukum syarak ketika tidak terdapat nas yang jelas bagi sesuatu hukum yang hendak disabitkan.  Jika telah ada nas jelas, suruhan atau larangan, maka perlu dipatuhi nas itu.  

Maknanya, tidak harus menjadikan adat sebagai sumber hukum yang berkaitan dengannya jika telah ada nas yang jelas meletakkan hukumnya.  Adat sedemikan dipanggil adat batil atau salah.  Jika diteruskan diamalkan adat yang batil itu, maka termasuklah dalam perbuatan ditegah dan berdosa.

SYARAT-SYARAT SERTA HUKUM BERAMAL DENGAN ADAT

Para ulama sepakat menjadikan adat sebagai salah satu asas menentukan hukum. Penerimaan kaedah ini antara lain berdalil dengan firman Allah SWT yang bermaksud: "Terimalah yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik." (Surah al-Araf, ayat 199)  

Ayat itu dapat difahami perkara baik yang sudah diterima dan diamalkan dalam sesuatu masyarakat hendaklah diteruskan, sesuai dengan matlamat Islam yang ingin kepada kebaikan. Islam itu mudah dan memberikan kemudahan kepada penganutnya.   

Turut dijadikan hujah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: "Apa-apa yang didapati dan yang dilihat oleh orang-orang Islam sebagai sesuatu yang baik, maka ia juga baik di sisi Allah."

Pun begitu, mengikut tafsir hadis tersebut, ulama menjelaskan bukan mutlak kepada semua adat.  Sesuatu adat berdasarkan kepada hawa nafsu semata-mata hendaklah ditolak.  Banyak adat berasaskan kepada hawa nafsu seperti perempuan mendedahkan aurat tidak boleh diterima sebagai adat yang boleh dijadikan asas mengharuskan perbuatan itu.  Mendedahkan aurat satu perkara ditegah. 

Walaupun adat diterima sebagai rujukan hukum, ia tidak berasingan dengan sumber hukum asal.  Semua hukum bersumberkan daripada Allah SWT. Penerimaan adat sebagai sumber hukum dianggap satu rahmat daripada Allah SWT, yang menjadikan adat itu selari dengan hukum asal. Dengan kata lain, penerimaan adat itu sendiri bersandarkan kepada kaedah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Untuk menjadikan adat sebagai sumber hukum, beberapa syarat perlu dipatuhi:-

Adat itu tidak berlawanan dengan nas syarak.  Contohnya, adat membuat urusniaga di atas talian.  Adat ini telah berkembang selari dengan kewujudan internet.  Pembeli dan penjual tidak bersua muka ketika melakukan urusniaga. Tidak dinafikan kaedah ini asal bertentangan nas syarak, yakni tidak dibolehkan membeli sesuatu yang tidak wujud di hadapan mata, tetapi ulama menerimanya atas kaedah maslahat dan telah dijadikan amalan biasa dalam masyarakat, dan ia tidak berlawanan dengan semua aspek hukum.

Sebaliknya jika adat itu nyata berlawanan dengan nas syarak, maka adat itu mesti ditolak.  Contohnya, perniagaan berasaskan kepada riba yang jelas terdapat ayat al-Quran dan hadis mengharamkannya.  Firman Allah SWT bermaksud: "Allah menghalkan jualbeli dan mengharamkan riba." (Surah al-Baqarah, ayat 275).

Amalan riba menjadi kebiasaan dalam sistem pembankan konvensional. Namun, kini umat Islam ada altenatif menggunakan pembankan Islam yang bebas unsur riba.

Adat yang diterima harus itu hendaklah telah diamalkan oleh individu dalam masyarakat secara menyeluruh dan meluas.  Bahkan, jika ada yang tidak mengamalkannya, jumlahnya amat sedikit.

Contoh amalan ini ialah adat menunaikan solat Tarawaih yang diadakan secara berjamaah.  Sedangkan pada hakikatnya, solat Tarawaih tidak semestinya diadakan secara berjamaah.  Bahkan sebenarnya, elok ditunaikan di rumah secara berseorangan atau bersama ahli keluarga.

Di Malaysia, apabila disebut sembahyang Tarawih, terus tergambar ia dilakukan secara berjamaah di masjid. Sesiapa tidak melakukannya dianggap tidak bertarawih, biarpun sebenarnya ia melakukannya di rumah. Begitulah gambaran besarnya pengaruh adat dalam masyarakat.

Adat dalam satu-satu tindakan itu sudah wujud ketika hendak dilakukan tindakan itu.  Maksudnya, kejadian adat itu berlaku sebelum sesuatu tindakan dilakukan dan ketika tindakan itu dan ia berterusan sehingga masa berlakunya tindakan itu.  Ini bermaksud, tidak harus diamalkan adat yang baru timbul.  Adat mendahului nas syarak sahaja yang dikira sah.

Contohnya, mewakafkan harta kepada anak yatim.  Perlu difahami istilah anak yatim adalah anak yang ketiadaan ibu bapa atau salah seorang daripadanya.  Tetapi, sekarang rumah anak yatim turut menempatkan anak golongan miskin biarpun kedua ibu bapa masih hidup. 

Maka dalam kes ini, jika wakaf diberikan dinyatakan khusus kegunaan anak yatim, maka mesti dipastikan ketika wakaf itu dilakukan, siapakah dimaksudkan anak yatim.  Maka, mereka yang dimaksudkan anak yatim pada masa lalu saja berhak mendapat manfaat wakaf itu.


Tidak ada perkataan atau perbuatan atau kedua-duanya secara terang bertentangan dengan adat.  Sesungguhnya, tidak harus berpegang kepada adat apabila kedua-dua pihak berakad setuju mengetepikan adat biasa diamalkan. Keperluan merujuk kepada adat hanya apabila kedua-dua pihak diam. 

Sebaliknya, jika pihak terlibat memperjelaskan apa ingin dilakukan berkaitannya, maka adat mesti diketepikan.  Hal ini bertepatan dengan kaedah fiqliyyah yang menyebut: "setiap hukum yang sabit berdasarkan adat apabila dua orang terlibat berterus terang menolaknya dan bersetuju dengan syarat yang selari dengan maksud perbuatan itu, maka sah akad dan syarat itu.

Contohnya, hantaran berupa peralatan peribadi pengantin perempuan berupa perhiasan, pakaian dan makanan biasanya tidak termasuk dalam kiraan mas kahwin seperti diamalkan masyarakat Melayu.  Namun ia kan menjadi sebahagian mas kahwin jika kedua-dua pihak bersetuju atas perkara itu.

HUKUM BERAMAL DENGAN ADAT

Umum diketahui, masyarakat Melayu dulu beragama Hindu dan mengamalkan adat tertentu.  Dalam situasi ini, mana-mana adat diamalkan sesuai dan selari dengan matlamat dan prinsip Islam, ia diteruskan sebagai satu adat yang diterima.  Sebagai contohnya, adat bersanding dan menepung tawar pengantin. 

Manakala, mana-mana adat yang bercanggah dengan syariat ditolak seperti adat mempercayai tenung nasib yang ditegah syarak.  Firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 90 bermaksud: “Wahai orang beriman!  Sesungguhnya arak, judi, penyembahan berhala dan bertilik nasib adalah najis (haram), dan ia dari perbuatan syaitan.”
Manakala ada adat dipinda atau perbaiki agar selari dengan matlamatnya. Contohnya, kebiasannya pengantin perempuan mendedahkan aurat ketika bersanding.  Namun, kini atas kesedaran agama, kebanyakan pengantin wanita bersanding dalam keadaan menutup aurat.

Mana-mana adat yang sahih wajib diberi perhatian dalam perundangan dan kehakiman dalam proses menentukan hukum.  Hakim juga perlu mengambil kira adat dalam menentukan keputusan penghakiman.  Ini kerana sesuatu adat telah menjadi sebahagian keperluan dan kepentingan masyarakat.

Adat berdoa diketuai imam diamalkan masyarakat Melayu ada keperluannya. Biasanya jika doa tidak diketuai imam, maka tidaklah banyak orang melakukannya.  Jadi, untuk membiasakan amalan berdoa, maka adatnya ia diketuai oleh seeorang.

Manakala adat batal mesti ditolak. Contohnya adat mandi tolak bala pada bulan Safar. Amalan itu tidak termasuk bab darurat atau maslahat untuk terus mengharuskannya. Masyarakat tidak pincang jika adat itu tidak diteruskan. Ataupun adat menangguhkan pengembumian jenzah kerana perlu diadakan bedah siasat dikira sebahagian daripada darurat yang mengharuskan perkara dilarang. 

KEHUJAHAN MENGENAI ADAT

Tidak dapat dinafikan adat merupakan tempat rujukan bagi perlaksanaan hukum. Pun perlu ditegaskan, perbezaan perlaksaan hukum kerana mengikut perbezaan adat bukanlah perbezaan dalam hukum, tetapi hanya dalam perlaksanaan.  Hukum tetap satu daripada Allah SWT.

Hukum syariat diperundangkan untuk kepentingan manusia seluruhnya. Ini berdasarkan kepada beberapa keadaan.

Syariat Islam telah membiarkan banyak perkara yang tidak ditetapkan mengenainya, bahkan memberi peluang adat menentukannya.  Firman Allah SWT bermaksud: "Dan hendaklah kamu mempersiapkan dua orang yang adil dari kalangan kamu." (Surah at-Talak, ayat 2).

Apa yang dimaksudkan adil dalam ayat itu?  Ini bermakna memberi peluang untuk para fuqaha memperincikan adil itu berdasarkan kepada keperluan adat yang diterima. Setiap masyarakat mempunyai takrif adil yang berbeza. Antara yang menentukan sifat adil ialah orang menjaga maruah. Sedangkan, istilah menjaga maruah berbeza antara golongan dan kawasan.

Contohnya, golongan raja menjaga maruah dengan menggunakan bahasa istana  Jika mereka menggunakan bahasa orang kebanyakan, maka sudah dianggap menjatuhkan maruah, sedangkan perbuatan itu tidak pula bagi golongan biasa. Maka hukum syariat di sini berbeza dengan sebab perbezaan tersebut.

Perubahan hukum disebabkan perubahan masa. Tidak dinafikan adat dan keperluan manusia berubah mengikut masa.  Sesungguhnya hukum-hukum dikeluarkan ulama terdahulu berasaskan kepada adat ketika itu. Contohnya, ulama silam menghukumkan merokok sebagai makruh kerana tidak ada bukti ia membahayakan kesihatan.   Tetapi ulama terkini menghukum perbuatan itu sebagai haram kerana bukti perubatan jelas menunjukkan perbuatan itu membahayakan kesihatan.  Setiap yang memdatangkan mudarat adalah haram.  Ini menunjukkan perubahan itu berdasarkan kepada perubahan masa.

Perbezaan hukum berdasarkan perbezaan tempat. Sesungguhnya, cara hidup manusia berbeza mengikut tempat tinggal.  Mereka memerlukan hukum tertentu untuk digunapakai di tempat berkenaan.  Contohnya, orang di kawasan kutub menghadapi kesukaran menentukan waktu sembahyang, yang mana waktu siangnya berbulan-bulan dan begitu juga waktu malam. 

Maka ulama perlu mencari kaedah yang boleh diterima pakai, berbanding biasa berdasarkan kedudukan matahari di tempat berkenaan.  Antara yang diputuskan ulama untuk dijadikan asas hukum bagi penduduk di kawasan berkenaan menentukan waktu sembahyang ialah menggunakan waktu negara terdekat dengan mereka.

Hukum berdasarkan keadaan semasa.  Banyak perkara yang dilakukan dalam kehidupan ini bersifat harus atau menerima sebagai apa yang difahami umum dan tidak ada fatwa khusus mengenainya.  Perkara ini berlaku kerana tidak ada keperluan untuknya.  Contohnya, berkaitan fatwa mati syahid.  Umum diketahui sesiapa mati di medan perang mempertahankan negara dianggap mati syahid.  Tetapi, Majlis Fatwa Kebangsaan baru-baru ini perlu mengeluarkan fatwa bahawa perwira yang mati di isu Lahad Datu adalah syahid akhirat.  Perkara ini perlu dilakukan kerana ada pihak mempertikaikan kedudukan itu.  Dengan kata lain, fatwa itu dikeluarkan atas keperluan semasa dan menjelaskan suasana semasa atas perkara yang berlaku

PECAHAN KAEDAH DARIPADA ADAT DAN APLIKASINYA SEMASA DALAM MASYARAKAT

Terdapat pecahan atau peraturan digunapakai dalam menentukan sama ada adat itu boleh dijadikan sebagai sumber hukum atau sebaliknya

Perkara yang biasa dilakukan oleh banyak orang, maka ia mesti juga dilakukan oleh orang lain.  Yakni, sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang lain, maka mesti orang terkemudiannya juga melakukannya.  Ini memberi satu ketetapan agar mudah untuk diambil tindakan pada masa depan atau sesuatu yang berkaitan dengannya. Sesuatu perkara yang tidak wajib asalnya, tetapi telah dijadikan satu peraturan wajib dalam masyarakat disebabkan adat dan undang-undang.

Contohnya, setiap lelaki di Malaysia selepas akad nikah diwajidkan bertaklid mengikut apa yang telah ditetapkan skripnya oleh majlis agama.  Setiap negeri lafaz taklidnya berbeza sebutan, tetapi sama pada maksudnya.

Ucapan taklid sebenarnya tidak termasuk dalam rukun nikah atau wajib dilakukan.  Bagaimana, berdasarkan adat terpakai di Malaysia, ia adalah diwajibkan. Perkara ini bagi melindungi hak isteri dan memudahkan satu pentadbiran jika timbul masalah berkaitan dengannya.  Dengan kata lain, apabila berlaku sesuatu yang lazimnya dijadikan taklid, maka pihak berkuasa agama dapat melakukan tindakan sewajarnya.

Adat yang diakui itu umumnya terjadi diketahui mengenainya oleh anggota masyarakat dan bukannya perkara jarang-jarang terjadi. Ini membawa maksud bahawa sesuatu yang ingin dijadikan peraturan itu hendaklah perkara yang telah difahami atau biasa dilakukan oleh orang ramai. Bahkan, sesuatu yang dianggap menyalahi kebiasaan jika kita melakukan sebaliknya, walaupun pada hukum asasnya dalam Islam mengkehendaki sebaliknya. 

Contohnya hal berkaitan memakai kasut atau alas kaki ketika memasuki pejabat kerajaan mahupun swasta.  Umum diamalkan, pejabat sekarang membenarkan pemakaian kasut walaupun bahagian lantainya ditutupi dengan permaidani dan bersih.  Pada kaedah asalnya Islam mengajar umatnya menanggalkan kasut apabila memasuki rumah atau bangunan.  Ini bertujuan untuk mengelak kekotoran yang melekat di kasut dibawa masuk ke dalam rumah. 

Namun, adat mamakai kusut dalam pejabat berdasarkan kepada maslahat dan mengelak mudarat.  Bayangkan jika perlu membuka kasut yang menyebabkan kesukaran dan mengganggu kelicinan tugas.  Begitu, juga kasut ditinggalkan di luar besar kemungkinan akan dicuri.

Jadi, jika ada pejabat yang menetapkan peraturan agar menanggalkan kasut, maka perlulah meletakkan tanda peringatan atau arahan agar berbuat demikian.  Ini perlu, seperti dijelaskan ialah adat biasanya tidak perlu ditanggalkan.  Jadi, jika ingin dilakukan sebaliknya, maka perlu ada satu makluman mengenainya.

Pemberian kebenaran menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian berdasarkan kata-kata.  Ia membawa erti bahawa adat yang berlaku bermaksud satu kebenaran untuk semua atau yang biasanya berkaitan dengannya.  Kebenaran yang berasaskan adat itu dianggap sama seperti kebenaran melalui kata-kata.

Contohnya, sebuah kedai yang telah membuka pintu bermakna telah membenarkan orang ramai memasukinya. Walaupun tuannya tidak menjemput orang memasukinya, tetapi tindakan membuka pintu itu telah menjadi adat yang bermaksud orang boleh memasukinya. Ia boleh dianggap tuan kedai itu telah membenarkannya secara kata-kata. Maka, jika tuan kadai membuka pintu, tetapi tidak bermaksud untuk membenarkan orang ramai memasukinya, maka dia perlu menyatakan tegahan melalui tulisan atau kata-kata. Begitu, juga jika ia hanya dikhususkan untuk golongan tertentu, maka perlu dijelaskan atau dimakluman mengenainya.

Hukum itu biasa digunakan dan bukan hanya sekali sekala saja. Sesuai dengan apa yang dikatakan adat yang berlaku berulang-ulang, maka hukum mengenai adat itu juga kerap dan sering kali digunakan atau terjadi dalam masyarakat. Tidak dianggap satu hukum yang perlu jika ia hanya berlaku atau digunakan sekali sekala saja. 
Keperluan kerap digunakan itulah sebenarnya mengapa ia perlu dijadikan sumber hukum.  Ia jelas menunjukkan keperluannya.  Contohnya dalam aktiviti jualan salam atau tempahan barang.  Ternyata jualan salam yang mana pembeli setuju membeli sesuatu barang atau produk yang belum siap kini menjadi satu perkara lumrah dalam jual beli. Kebanyakan barang dibeli melalui salam adalah harta mahal seperti rumah yang dibina apabila ada tempahan daripada pembeli.

No comments:

Post a Comment